Daily PR

สภาวิศวกร เฟ้นคุณภาพ วิศวกรรุ่นใหม่ ติวเข้มสอบขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม

30/04/2019

ดร.ประเสริฐ ตปนียางกูร เลขาธิการสภาวิศวกร  เปิดเผยว่า เพื่อเดินหน้าหนุนวิศวกรรุ่นใหม่ให้ก้าวหน้า มีสมรรถนะในการประกอบวิชาชีพสูงขึ้น แข่งขันในความเป็นมืออาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพ  และเกิดประสิทธิผลที่ดี เป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานและอุตสาหกรรมภายในประเทศและต่างประเทศ

สภาวิศวกรจึงดำเนินการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและบัณฑิตวิศวกรรมจบใหม่ แบบเข้มข้น  เพื่อให้การประกอบวิชาชีพวิศวกรรมในอนาคต สร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน รวมถึงดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมที่ดี โดยการส่งเสริมเพิ่มพูนความรู้ในการเข้าขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมทั้ง 7 สาขา ในระดับภาคีวิศวกร  ตลอดจนการเลื่อนระดับสู่สามัญวิศวกร และวุฒิวิศวกร อย่างต่อเนื่อง โดยในระดับภาคีวิศวกร จัดการอบรมเตรียมความพร้อมในด้านกฎหมาย จรรยาบรรณ สิ่งแวดล้อม และความปลอดภัย ในการเข้าขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมในกรุงเทพฯ และสถาบันการศึกษาในต่างจังหวัด ที่มีการเรียนการสอนด้านวิศวกรรม ได้แก่ เชียงใหม่ ขอนแก่น และสงขลา  อย่างน้อยเดือนละ 2 ครั้ง ก่อนที่จะทำการสอบเพื่อขอรับใบอนุญาต ในส่วนการขอเลื่อนระดับ จัดให้มีการแนะนำวิธีการขอเลื่อนอย่างละเอียด ชัดเจน และปฏิบัติได้ รวมไปถึงการสัมมนาเรื่องเทคโนโลยีวิศวกรรมใหม่ๆ

“ในบทบาทสภาวิศวกรซึ่งมีหน้าที่พิจารณาออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ใน 7 สาขานี้ บัณฑิตที่จบมาแล้ว หากต้องการขอรับใบอนุญาตดังกล่าวเพื่อไปประกอบวิชาชีพ จะต้องทำการสอบผ่านตามหลักเกณฑ์ของสภาวิศวกร จึงจะได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม  และในกระบวนการสอบเลื่อนระดับ ผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมจะต้องมีความพร้อม องค์ความรู้ ประสบการณ์ และความชำนาญ เป็นอย่างดี”  เลขาธิการสภาวิศวกรกล่าวท้ายสุด

อนึ่ง 7 สาขาวิศวกรรมควบคุม ประกอบด้วย สาขาวิศวกรรมโยธา เครื่องกล ไฟฟ้า อุตสาหการ เหมืองแร่ เคมี และสิ่งแวดล้อม  ซึ่งการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมเหล่านี้อาจส่งผลกระทบต่อชีวิต ร่างกาย และทรัพย์สินของประชาชนได้มาก

No Comments

    Leave a Reply