News

อ.ส.ค.สบช่องเทรนด์การท่องเที่ยว Life style มาแรง เดินหน้าจัดกิจกรรม”เด็กเลี้ยงวัว”ต่อเนื่องทั้งปี

29/03/2024

 

อ.ส.ค.สบช่องเทรนด์การท่องเที่ยว Life style มาแรง เดินหน้าจัดกิจกรรม”เด็กเลี้ยงวัว”ต่อเนื่องทั้งปี มุ่งปลูกฝังเด็กและเยาวชนเรียนรู้โคนมอาชีพพระทาน และเด็กนำความรู้และประสบการณ์จากการท่องเที่ยวไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน

นายสมพร ศรีเมือง ผู้อำนวยการองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) กล่าวว่า ภายหลังอ.ส.คได้จัดทำกิจกรรมเด็กเลี้ยงวัว ณ ฟาร์มโคนมไทย-เดนมาร์ค อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี เพื่อสร้างประสบการณ์การท่องเที่ยวให้กับเด็กได้เรียนรู้อาชีพการเลี้ยงโคนมนั้น ปรากฏว่ากิจกรรมดังกล่าวได้รับการต้อนรับจากโรงเรียน สถาบันการศึกษาทั้งไทยและนานาชาติเป็นอย่างมากในการนำคณะเด็กและเยาวชนมาเยี่ยมชมฟาร์มโคนมไทย-เดนมาร์คและมีความสนใจและตื่นตัวในการเรียนรู้โคนมอาชีพพระราชทาน ซึ่งตรงตามเจตนารมณ์ของอ.ส.ค.ที่มีนโยบายหลักในการส่งเสริมและปลูกฝังให้คนไทยเห็นความสำคัญในอาชีพโคนมเพื่อเป็นฐานในการที่คนไทยสามารถนำความรู้ที่ได้ไปประกอบอาชีพสร้างรายได้ ให้เกิดความมั่นคง ยั่งยืนในอนาคต
นายสมพร กล่าวด้วยว่า สำหรับกิจกรรมดังกล่าวอ.ส.ค.จะดำเนินการต่อเนื่องตลอดปี 2567 นี้ หากสถาบันการศึกษาใดมีความสนใจสามารถติดต่อในการเยี่ยมเข้าชมได้ โครงการดังกล่าวถือว่ามีประโยชน์อย่างมาก นอกจากจะได้ทำกิจกรรมเรียนรู้ผ่านเส้นทางท่องเที่ยวฟาร์มโคนมไทย-เดนมาร์ค ยังได้สัมผัสกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์ภายใต้แบรนด์ไทย-เดนมาร์คอย่างใกล้ชิด ซึ่งเด็กๆ จะสามารถนำความรู้และประสบการณ์จากการกิจกรรมดังกล่าว ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน โดยกิจกรรมมีให้เลือก 2 รูปแบบ คือ ONE DAY TRIP และแบบ 2 วัน 1 คืน

“กิจกรรมเด็กเลี้ยงวัว ถือเป็นกิจกรรมที่เป็นเทรนด์การท่องเที่ยว กลุ่ม Life style กำลังเป็นที่นิยม ซี่งปัจจุบันอ.ส.ค.มีศักยภาพด้านการท่องเที่ยวที่ครบวงจร ทั้งทรัพยากรธรรมชาติที่สมบูรณ์อยู่จำนวนมาก มีฟาร์มโคนมขนาดใหญ่ และมีทุ่งหญ้าเขียวขจีสวยงามที่สามารถสร้างความประทับใจให้กับนักท่องเที่ยวได้” นายสมพร กล่าว

นายสมพร กล่าวถึงจุดเด่นของกิจกรรมของเด็กเลี้ยงวัวว่า อ.ส.ค.จัดขึ้นภายใต้กิจกรรมหลากหลาย อาทิ เปิดโอกาสให้คณะนักเรียนและผู้ปกครองได้เรียนรู้และใช้เวลาร่วมกัน อาทิเช่น การทำบ้านดิน,การทำปุ๋ยไส้เดือน, การทำมอสซาเรลล่าชีส,ทำสบู่จากนมไทย-เดนมาร์ค, กิจกรรมเรียนรู้การเลี้ยงโคนม ทดลองรีดนมโค ป้อนนมลูกโค, ได้เรียนรู้และเยี่ยมชมกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์นมไทย-เดนมาร์ค ที่โรงงานสำนักงาน อ.ส.ค. ภาคกลาง อีกด้วย ซึ่งอ.ส.ค.เชื่อมั่นว่า โครงการดังกล่าวดังกล่าวนอกจากจะเป็นการ สร้างประสบการณ์การท่องเที่ยวให้กับเด็กได้เรียนรู้อาชีพการเลี้ยงโคนม เด็กๆสามารถนำความรู้และประสบการณ์จากการท่องเที่ยวไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้แล้วยังช่วยสร้างการรับรู้ผลิตภัณฑ์ภายใต้แบรนด์ไทย-เดนมาร์คและเด็กและเยาวชนจะได้ประสบการณ์นอกห้องเรียน แบบ learning by doingได้อีกด้วย

No Comments

    Leave a Reply