PR NEWS

สำนักทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน กรมธนารักษ์ เปิดโครงการเสวนาธนารักษ์ “ภูมิวัฒนธรรมชาวกรุง (รัตนโกสินทร์)” ปีที่ 2 หวังดึงคนในชุมชนร่วมอนุรักษ์ กำแพงเมือง-คูเมือง สู่มรดกของชาติ

29/03/2019

เมื่อวันที่ 29 มี.ค.62 นายอำนวย ปรีมนวงศ์ อธิบดีกรมธนารักษ์ เป็นประธานเปิดโครงการเสวนาธนารักษ์ ปีงบประมาณพ.ศ. 2562 “ภูมิวัฒนธรรมชาวกรุง (รัตนโกสินทร์)” ปีที่ 2 รวมทั้งมีการจัดเสวนาธนารักษ์ ฎอนาคตใหม่กำแพงเมือง-คูเมือง” ซึ่งสำนักทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน กรมธนารักษ์ จัดขึ้น ณ พิพิธภัณฑ์เหรียญกษาปณานุรักษ์ ถนนจักรพงษ์ กรุงเทพฯ

 

นายอำนวย กล่าวว่า การจัดเสวนาธนารักษ์ครั้งนี้ เพื่อแลกปลี่ยนองค์ความรู้ทางศิลปวัฒนธรรมและต้องการรณรงค์สร้างจิตสำนึกให้ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญของการอนุรักษ์กำแพงเมือง – คูเมือง อันเป็นมรดกของชาติ ผ่านเวทีการเสวนาธนารักษ์โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นการสร้างเสริมและต่อยอดองค์ความรู้ด้านศิลปะและภูมิวัฒนธรรมของไทย กิจกรรมเหล่านี้จะช่วยให้ประชาชนสร้างความร่วมมือและความสัมพันธ์อันดีระหว่างกรมธนารักษ์ ชุมชน และประชาชน อันก่อให้เกิดบริบทในการสร้างความร่วมมือกับทุกภาคส่วนให้หันมาสนใจและให้ความร่วมมือ การอนุรักษ์โบราณสถานอันมีคุณค่าของชาติให้มีความยั่งยืน เพื่อขยายฐานผู้เข้าชมพิพิธภัณฑ์ โดยเฉพาะเยาวชนรุ่นใหม่ และนักศึกษาที่มีความสนใจในศิลปะวัฒนธรรม อีกทั้งการเสวนาภายใต้หัวข้อ “จากกำแพงเมือง – คูเมือง ถึงพระตำหนักปลายเนิน” จะเป็นจุดเริ่มต้นให้กำแพงเมือง – คูเมือง โบราณสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ มากกว่า100 แห่งที่ได้ทำการสำรวจ ถูกยกขึ้นมาดูแล โดยต้องอาศัยผู้คนในชุมชนเป็นจุดเริ่มต้นของการอนุรักษ์และหวงแหนโบราณสถานที่สำคัญ เพื่ออนุรักษ์ ให้คงอยู่คู่บ้านคู่เมืองต่อไป“หากประชาชน หรือผู้สนใจยังสามารถเข้ารับการฟังเสวนา หรือร่วมกิจกรรม ได้จนถึงวันที่ 30 มีนาคม 2562 ตั้งแต่ 17.00 น. – 22.00 น.ซึ่งนอกจากจะได้รับฟังการเสวนาแล้ว ยังจะได้ชมการฉายหนังกลางแปลงต้นตำหรับการฉายหนังในอดีตซึ่งปัจจุบันหาชมได้ยาก หรือผู้ที่สนใจยังสามารถเข้าชม Night museum พิพิธภัณฑ์เหรียญกษาปนานุรักษ์ ซึ่งเปิดรอบให้เข้าชมทุกๆ 30 นาที อีกด้วย”อธิบดีกรมธนารักษ์ กล่าว

No Comments

    Leave a Reply