News

สถานีพัฒนาที่ดินภูเก็ต พัฒนาหมอดินอาสาประจำตำบล หวังยกระดับและเพิ่มองค์ความรู้หมอดินอาสา

27/12/2018

นายถวิล มั่งนุ้ย ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาที่ดินเขต 11 เป็นประธานพิธีเปิด “โครงการอบรมหลักสูตรหมอดินอาสาประจำตำบล ปีงบประมาณ 2562 “โดยมี

นายปัญญา ใจสมุทร ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินภูเก็ต กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดอบรมในครั้งนี้ เพื่อให้หมอดินอาสาประจำตำบลรับทราบและเข้าใจนโยบายที่สำคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เช่น การบริหารจัดการพื้นที่เกษตรกรรม(Zoning) การทำเกษตรทฤษฎีใหม่ เกษตรผสมผสาน เกษตรอินทรีย์ เกษตรปลอดภัย ทราบถึงแนวทางของหมอดินอาสาที่ประสบผลสำเร็จในด้านต่างๆ สามารถนำไปปฎิบัติและถ่ายทอดสู่เพื่อนบ้านเกษตรกรให้มีประสิทธิภาพและประสบผลสำเร็จต่อไปได้

ซึ่งมีหมอดินอาสาประจำตำบลจากจังหวัดพังงา และจังหวัดภูเก็ต รวม 63 คน เข้าร่วมการอบรมฯ ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรกระบี่ สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 7 ตำบลเขาคราม อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่

ด้านนายปัญญา ใจสมุทร ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินภูเก็ต สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 11 พร้อมเจ้าหน้าที่ ฯ หวังว่าได้จัดโครงการอบรมหลักสูตรหมอดินอาสาประจำตำบล ปีงบประมาณ 2562 และพาหมอดินอาสามาศึกษาดูงานในพื้นที่ทำเกษตรของจังหวัดกระบี่ครั้งนี้จะช่วยเพิ่มพูนองค์ความรู้ให้กับหมอดินอาสาเหล่านี้ อีกทั้งหวังให้หมอดินอาสาได้ไปถ่ายทอดเพื่อเป็นประโยชน์ให้แก่เกษตรกรในพื้นที่ให้รู้จักรักหวงแหนดินและน้ำเพื่อความยั่งยืนในการทำอาชีพเกษตรกรรม

 

No Comments

    Leave a Reply