News

“รมว.ธรรมนัส” เปิดงาน “วันสหกรณ์แห่งชาติ ประจำปี 2567” มุ่งเดินหน้าพัฒนาสหกรณ์ให้เข้มแข็ง ยกระดับการสร้างเครือข่ายสหกรณ์ระหว่างประเทศ

26/02/2024

 

วันที่ 26 ก.พ.67 ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิดงาน วันสหกรณ์แห่งชาติประจำปี 2567 และกล่าวสดุดีพระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย โดยมีนายปรเมศวร์ อินทรชุมนุม ประธานฯ สันนิบาตสหกรณืแห่งประเทไทย (สสท.) กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ของการจัดงาน ซึ่งมีผู้บริหารกระทรวงเกษตรฯ คณะผู้บริหาร สสท. และขบวนการสหกรณ์ทั่วประเทศ ร่วมวางพุ่มสักการะพระราชวรวงศ์เธอกรมหมื่นพิทยาลงกรณ์ เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย ณ สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ถนนพิชัย เขตดุสิต กรุงเทพฯ

ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า กล่าวว่า สหกรณ์ ถือเป็นสถาบันเกษตรกร เราต้องเพิ่มความเข้มแข็ง ปัจจุบันสหกรณ์ทั่วประเทศที่มีจำนวนมากกว่า 6,300 แห่ง สมาชิก 11 ล้านครัวเรือน ซึ่งในกลุ่มของคนส่วนมากก็อาจจะมีบางสหกรณ์ ที่เราต้องให้การช่วยเหลือ พยุงเขาขึ้นมา แต่สหกรณ์ส่วนใหญ่ที่มีความเข้มแข็งก็เป็นที่พึ่งของรัฐบาลที่เราจะต้องใช้สถาบันเกษตรกรเข้ามาช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกร โดยกระทรวงเกษตรฯ จะทำหน้าที่เป็นพี่เลี้ยงคอยชี้แนะ เช่น เรื่องการทำบัญชี กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ถือเป็นองค์กรสำคัญที่ต้องเข้าไปช่วยเหลือ ภาครัฐจะต้องเข้าไปช่วยเหลือสหกรณ์ทุกประเภท กลุ่มไหนเปราะบางก็ต้องเข้าไปช่วยเหลือ

ส่วนปัญหาที่สหกรณ์บางส่วนประสบอยู่ในปัจจุบัน เช่น เรื่องภาระหนี้ หรืออัตราดอกเบี้ยนั้น กรมส่งเสริมสหกรณ์ ได้นำแนวทางการพักชำระหนี้ของกระทรวงการคลัง หรือธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) มาเป็นต้นแบบ และกระทรวงเกษตรฯเอง ก็กำลังขับเคลื่อนพักชำระหนี้ต้นและดอก 3 ปี โดยจะมีการนำมาตรการต่างๆ มาช่วยเหลือสมาชิกสหกรณ์ทั่วประเทศ

“ปัจจุบันกระทรวงเกษตรฯ โดยกรมส่งเสริมสหกรณ์ และกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ได้บูรณาการร่วมกับสันนิบาตสหกรณ์ฯ ในการส่งเสริมและพัฒนาองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยี นวัตกรรม ในการบริหารจัดการระบบสหกรณ์ โดยยึดหลัก “ตลาดนำ นวัตกรรมเสริม เพิ่มรายได้” เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตสมาชิกสหกรณ์ การแก้ปัญหาหนี้สินของสมาชิกสหกรณ์ภาคการเกษตรและสหกรณ์ออมทรัพย์ การจัดที่ดินทำกินให้แก่สมาชิกนิคมสหกรณ์ ตลอดจนการป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริตในสหกรณ์” รมว.เกษตรสหกรณ์ กล่าว

ในโอกาสนี้ รมว.ธรรมนัส ได้เปิดศูนย์ประสานงานความร่วมมือสหกรณ์ระหว่างประเทศ (CLT-Coop International Cooperation Center ) เพื่อยกระดับการสร้างเครือข่ายความร่วมมือสหกรณ์ไทยและสหกรณ์ต่างประเทศ อีกทั้งเป็นการประสานความร่วมมือในการจัดประชุมสัมมนาการศึกษาดูงานสหกรณ์และการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ระหว่างสหกรณ์ไทยกับสหกรณ์ต่างประเทศ และได้ร่วมหารือกับสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศมาเลเซีย หรือ ANGKASA สำหรับแนวทางความเป็นไปได้ในการส่งเสริมการค้าระหว่างสหกรณ์ไทยกับสหกรณ์ในภูมิภาคอาเซียน (C-2-C) เพื่อขยายโอกาสทางการค้าของสหกรณ์ทั่วประเทศอีกด้วย

ด้านนายปรเมศวร์ อินทรชุมนุม กล่าวว่า สสท. ได้จัดงานวันสหกรณ์แห่งชาติเป็นประจำทุกปี เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณของพระราชวรวงศ์เธอกรมหมื่นพิทยาลงกรณ์ ” พระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย”  เป็นการแสดงถึงความรู้รักสามัคคีและความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันของขบวนการ สหกรณ์ไทย ตลอดจนเป็นการเผยแพร่ระบบสหกรณ์ให้แพร่หลาย ทั้งนี้ สหกรณ์ในประเทศไทย ได้มีการพัฒนามาโดยตลอด ซึ่งการส่งเสริมและพัฒนางานสหกรณ์ในประเทศต้องให้ความสำคัญและคำนึงถึงประโยชน์ที่สมาชิกจะได้รับเป็นลำดับแรก สหกรณ์จำเป็นต้องนำระบบการบริหารจัดการในด้านต่างๆ มาปรับใช้ในสหกรณ์ โดยการส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์เป็นงานที่ต้องร่วมมือกันทั้งภาครัฐและขบวนการสหกรณ์

นอกจากนี้ มีการเปิดศูนย์ประสานงานความร่วมมือสหกรณ์ระหว่างประเทศ (CLT-Coop International Cooperation Center ) ซึ่งตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2511 กำหนดให้สันนิบาตสหกรณ์ฯ มีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับสหกรณ์ต่างประเทศ และได้เข้าเป็นสมาชิกของ “องค์การสหกรณ์ระหว่างประเทศ” (International Cooperative Alliance) หรือองค์การ ICA ในปี พ.ศ. 2517 ปัจจุบัน องค์การ ICA มีสมาชิก จำนวน 307 องค์กร จาก 103 ประเทศ และสันนิบาตสหกรณ์ฯ เพียงองค์กรเดียวในประเทศไทยที่เป็นสมาชิก รวมถึงยังเป็นสมาชิกของ “องค์การสหกรณ์อาเซียน”  (ASEAN Cooperatives Organization) หรือองค์การ ACO ซึ่งศูนย์ดังกล่าวมีหน้าที่ในการสร้างเครือข่ายความร่วมมือสหกรณ์ไทยและต่างประเทศยกระดับความร่วมมือในการจัดประชุมสัมมนาการศึกษาดูงานสหกรณ์และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างสหกรณ์กับต่างประเทศโดยสันนิบาตสหกรณ์ในฐานะสมาชิก ICA จะทำหน้าที่เป็นหน่วยงานราชการไทยในการส่งเสริมการท่องเที่ยวไทย รวมถึงเตรียมความพร้อมในการรองรับผู้นำสหกรณ์จากทั่วประเทศ

No Comments

    Leave a Reply