PR NEWS

สสท.จัดสัมมนากรรมการ ผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน เติมความรู้เรื่องกฎหมายใหม่ที่มีผลกระทบต่อสหกรณ์ หลังภาครัฐออกกฎคุมเข้มสหกรณ์

21/02/2019

 21 ก.พ.62 สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย (สสท.) จัดโครงการสัมมนาผู้บริหารและฝ่ายจัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน หลักสูตร “กฎหมายใหม่ที่มีผลกระทบกับสหกรณ์” โดยมีคณะกรรมการ ผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน ที่มีสินทรัพย์ขนาดใหญ่ เข้าร่วมสัมมนา ณ ศูนย์การประชุมรัชนีแจ่มจรัส (น.ม.ส.) สันนิบาตสหกรณ์ฯ

นายปรเมศวร์ อินทรชุมนุม ประธานกรรมการดำเนินการสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย กล่าวว่า จากที่สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ได้มีมติเห็นชอบให้ประกาศร่างพระราชบัญญัติสหกรณ์ (ฉบับที่…) พ.ศ…. เป็นกฎหมาย โดยร่างพระราชบัญญัติสหกรณ์ดังกล่าว ได้แก้ไขเพิ่มในหลักการที่สำคัญหลายประการ รวมถึงเพิ่มเติมบทบัญญัติเกี่ยวกับการดำเนินงานและการกำกับดูแลสหกรณ์ออมทรัพย์ และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน โดยกำหนดให้มีการออกกฎกระทรวงเพื่อการดำเนินงานและกำกับดูแลสหกรณ์ทั้งสองประเภทเพิ่มเติมในเรื่องที่สำคัญ เช่น คุณสมบัติ และลักษณะต้องห้ามอื่นของกรรมการและผู้จัดการสหกรณ์, อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการสหกรณ์, การให้กู้ และการให้สินเชื่อ การรับฝากเงิน การก่อหนี้ และการสร้างภาระผูกพันซึ่งรวมถึงการกู้ยืมเงินหรือการค้ำประกัน, การดำรงเงินกองทุน, การบริหารสินทรัพย์และการดำรงสินทรัพย์สภาพคล่อง, การฝากหรือการลงทุน และการจัดชั้นสินทรัพย์ และการกันเงินสำรองนั้น สันนิบาตสหกรณ์ฯ เล็งเห็นถึงความสำคัญในเรื่องนี้ จึงได้จัดโครงการสัมมนา เรื่อง “กฎหมายใหม่ที่มีผลกระทบกับสหกรณ์” ขึ้น

ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจากนายโอภาส ทองยงค์ อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ และนายพรชัย ฐีระเวช ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจการเงิน สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้ เพื่อให้คณะกรรมการ และผู้จัดการสหกรณ์ ที่มีสินทรัพย์ขนาดใหญ่ มีความรู้เรื่องกฎหมายใหม่ที่มีผลกระทบกับสหกรณ์ รวมทั้งทราบถึงทิศทางการปรับตัวในการดำเนินงาน และนำความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ในการพัฒนาสหกรณ์อย่างสร้างสรรค์ต่อไป

No Comments

    Leave a Reply