News

สำนักงานสหกรณ์จังหวัดลำพูน เปิดอบรมเพิ่มองค์ความรู้สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร พัฒนาองค์กรเข้มแข็ง พร้อมสร้างเครือข่ายความร่วมมือตามแนวทางประชารัฐ ดันสู่ศูนย์กลางในการให้บริการด้านการเกษตรแก่สมาชิก

20/02/2019

สำนักงานสหกรณ์จังหวัดลำพูน โดยกลุ่มตรวจการสหกรณ์ จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาความเข้มแข็งสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรในจังหวัดลำพูน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โดยมีนายบุญมี จันทรวงศ์ อดีตอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้ ณ โรงแรมเดอะแกรนด์จามจุรี รีสอร์ท จ.ลำพูน
นางสุมิตรา อภิชัย สหกรณ์จังหวัดลำพูน กล่าวว่า กรมส่งเสริมสหกรณ์ มีนโยบายส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกรให้มีความเข้มแข็งตามแผนปฏิบัติงานพื้นฐานด้านการแก้ไขปัญหาความยากจนลดความเหลื่อมล้ำและสร้างการเติบโตจากภายใน โดยกำหนดให้หน่วยงานในสังกัด สร้างความเข้าใจในแนวทางการขับเคลื่อนนโยบายสำคัญและแนวทางการแก้ไขปัญหา สร้างการมีส่วนร่วมในการป้องกันแก้ไขปัญหาของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ส่งเสริมและพัฒนาการดำเนินงานของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรให้มีความเข้มแข็ง พัฒนาการดำเนินธุรกิจของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรให้สามารถตอบสนองความต้องการของสมาชิกได้ทุกมิติ สามารถแก้ไขปัญหา บรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของสมาชิก และแผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพการผลิตการเกษตร เพื่อพัฒนาความเข้มแข็งของสหกรณ์ภาคการเกษตรให้เป็นองค์กรหลักระดับอำเภอในการเป็นศูนย์กลางในการให้บริการด้านการเกษตรแก่สมาชิกสหกรณ์ รวมทั้งสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาสหกรณ์รูปแบบประชารัฐให้มีความเข้มแข็งตามศักยภาพสามารถขับเคลื่อนงานนโยบายสำคัญของรัฐบาลได้อย่างมีประสิทธิภาพ สร้างอาชีพและเพิ่มรายได้ให้แก่สมาชิกเป็นที่พึ่งของสมาชิกและชุมชนอย่างยั่งยืน


สหกรณ์จังหวัดลำพูน กล่าวว่า ดังนั้น สำนักงานสหกรณ์จังหวัดลำพูน จึงได้จัดทำโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาความเข้มแข็งสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรในจังหวัดลำพูน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมและพัฒนาสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกรในระดับจังหวัด สร้างความเข้าใจในแนวทางการแก้ไขปัญหาของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร เพื่อให้การกำกับ ดูแล ตรวจสอบและคุ้มครองระบบสหกรณ์เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรสามารถดำเนินกิจการเป็นไปตามข้อบังคับ ระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ส่งเสริมพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรให้มีความเข้มแข็งตามศักยภาพให้เป็นกลไกในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในระดับชุมชนและขับเคลื่อนงานนโยบายสำคัญพัฒนาภาคการผลิตในระดับจังหวัดได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

No Comments

    Leave a Reply