PR NEWS

สำนักทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน เตรียมจัดงาน โครงการเสวนาธนารักษ์ “ภูมิวัฒนธรรมชาวกรุง (รัตนโกสินทร์) ปีที่ 2

14/03/2019

สำนักทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน เตรียมจัดงาน โครงการเสวนาธนารักษ์ “ภูมิวัฒนธรรมชาวกรุง (รัตนโกสินทร์) ปีที่ 2 จากกำแพงเมือง-คูเมือง สู่พระตำหนักปลายเนิน” เปิดเวทีแลกเปลี่ยนความรู้ประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรม เงินตรา และทรัพย์สินมีค่า พร้อมดื่มด่ำบรรยากาศ Night at the Museum

สำนักทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน กรมธนารักษ์ ได้กำหนดจัดโครงการเสวนาธนารักษ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 “ภูมิวัฒนธรรมชาวกรุง (รัตนโกสินทร์) ปีที่ 2 จากกำแพงเมือง-คูเมือง สู่พระตำหนักปลายเนิน” ระหว่างวันที่ 29 – 30 มีนาคม 2562 ณ พิพิธภัณฑ์เหรียญกษาปณานุรักษ์ ถนนจักรพงษ์ กรุงเทพฯ ซึ่งสำนักทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน ได้มีการจัดโครงการเสวนาธนารักษ์เป็นประจำทุกปี เพื่อเป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนความรู้ ทัศนคติ และประสบการณ์ด้านประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรม เงินตรา และทรัพย์สินมีค่า รวมถึงประชาสัมพันธ์ภารกิจและภาพลักษณ์ของกรมธนารักษ์

โดยปี 2562 เป็นการเสวนาภายใต้กรอบแนวคิดการบูรณาการความรู้ของภูมิวัฒนธรรมของไทยต่อเนื่องจากปีที่ผ่านมา โดยเน้นถึงความท้าทายของการอนุรักษ์โบราณสถานและสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ ที่ปัจจุบันประสบปัญหาที่เกิดจาก การเปลี่ยนแปลงสภาพเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม การบริหารจัดการผังเมือง และการบูรณาการการทำงานระหว่างภาครัฐและภาคประชาสังคม ประกอบกับสำนักทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดินได้รับมอบหมายให้ดำเนินการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์การอนุรักษ์กำแพงเมือง- คูเมือง ซึ่งเป็นที่ราชพัสดุในความดูแลของกรมธนารักษ์ และเป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่สำคัญในการกำหนดแนวอาณาเขตของการตั้งถิ่นฐานรวมถึงเป็นแหล่งที่แสดงถึงอารยธรรมของชาติ ที่ปัจจุบันประสบปัญหาความท้าทายในการอนุรักษ์และการบริหารจัดการ ประชาชน ขาดความรู้และความเข้าใจในด้านการอนุรักษ์และพัฒนา รวมถึงตระหนักถึงความสำคัญของโบราณสถานที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์ของชาติทั้งนี้ ภายในงานมีการสวนา ได้แก่ หัวข้อ “อนาคตใหม่กำแพงเมือง-คูเมือง” และหัวข้อ “อนาคตพระตำหนักปลายเนิน : ความท้าทายในการอนุรักษ์พระตำหนักปลายเนินของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์” โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิและความเชี่ยวชาญตามสาขาวิชาชีพ และราษฎรอาวุโส พร้อมดื่มด่ำพิพิธภัณฑ์ยามค่ำคืน Night at the Museum เพลิดเพลินไปกับหนังกลางแปลง ช็อปชิมอาหารขึ้นชื่อย่านบางลำพู และเลือกซื้อเหรียญและผลิตภัณฑ์เหรียญของกรมธนารักษ์ ณ พิพิธภัณฑ์เหรียญกษาปณานุรักษ์ ถนนจักรพงษ์ บางลำพู โดยติดตามสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 0 2282 0236 ต่อ 7108-7110 หรือ www.facebook.com/PipitDhanarak

No Comments

    Leave a Reply