News PR NEWS

สถาบันพระปกเกล้า จัดสัมมนา “วัฒนธรรม นวัตกรรม ประชารัฐ เราจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง” โชว์ผลงานวิชาการ ปรม.รุ่น 17

13/01/2019

ศ.ดร.บวรศักดิ์ อุวรรณโณ ประธานกรรมการหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน สถาบันพระปกเกล้า เป็นประธานเปิดสัมมนาวิชาการ “วัฒนธรรม นวัตกรรม ประชารัฐ เราจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง” เพื่อเผยแพร่ผลงานวิชาการของนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน (ปรม.) รุ่นที่ 17 ต่อสาธารณะชน และเพื่อเป็นประโยชน์ในการนำไปพัฒนาอย่างยั่งยืนต่อประเทศชาติและประชาชนต่อไป ณ ห้องประชาธิปก สถาบันพระปกเกล้า ศูนย์ราชการฯ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ

ศ.ดร. บวรศักดิ์ กล่าวว่า การเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์โลกด้านเศรษฐกิจ การเมือง สังคมและเทคโนโลยี ทำให้ประเทศไทยต้องปฏิรูประบบการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และการบริหารของประเทศขนานใหญ่ ซึ่งการปฏิรูปดังกล่าวล้วนมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้เกิดธรรมาภิบาล (Good Governance) ขึ้นในวงการต่างๆเพื่อที่จะนำพาประเทศชาติให้พัฒนาก้าวหน้าต่อไป อย่างไรก็ตามการปฏิรูปในด้านต่างๆ ดังกล่าวได้ส่งผลกระทบที่สำคัญอย่างน้อย 3 ประการคือ 1.ทำให้เกิดนโยบาย กฎหมาย และหน่วยงานใหม่ๆขึ้นมา 2.การมีกลไกการบริหารประเทศใหม่ๆ เพิ่มขึ้น 3.จากผลกระทบทั้งสองประการข้างต้น จึงจำเป็นที่จะต้องมีการพัฒนารูปแบบ วิธีการกำหนดและบริหารนโยบายด้านต่างๆของหน่วยงาน ทั้งภาครัฐและเอกชนซึ่งรูปแบบดังกล่าวจะต้องสอดคล้องกับหลักการที่ประกอบ ด้วย หลักการกำหนดนโยบายสาธารณะหลักการบริหารจัดการแผนใหม่ และหลักการกฎหมายมหาชน เพื่อให้เป็นรูปแบบการบริหารจัดการที่ดี จะนำไปสู่การพัฒนาประชาสังคมที่ดีต่อไป

สถาบันพระปกเกล้า ในฐานะเป็นองค์กรมหาชนอิสระ สังกัดรัฐสภา มีภารกิจรับผิดชอบด้านการให้การศึกษาอบรมขั้นสูงทางด้านแนวคิด และเผยแพร่องค์ความรู้ด้านประชาธิปไตยและการเมืองการปกครองแก่ผู้นำในสังคม จึงได้จัด “หลักสูตรการบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน”ขึ้น เพื่อพัฒนาผู้บริหารหน่วยงานภาครัฐ ทั้งที่เป็นส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจและองค์กรอิสระ รวมถึงผู้บริหารเอกชน ที่เล็งเห็นความสำคัญของการจัดระบบการบริหารจัดการที่ดีเป็นไปตามหลัก นิติธรรม หลักเศรษฐศาสตร์ หลักการกำหนดนโยบาย และหลักการจัดการองค์การสมัยใหม่

“วัฒนธรรม นวัตกรรม ประชารัฐ เราจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง” เป็นการสัมมนาผลงานทางวิชาการ เพื่อเผยแพร่ผลงานวิชาการของนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน (ปรม.) รุ่นที่ 17 ซึ่งทั้งหมดมี 12 กลุ่ม และคณาจารย์และนักศึกษาสถาบันพระปกเกล้า หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน (ปรม.) รุ่นที่ 17 ได้มีมติคัดเลือกผลงานทางกลุ่มวิชาการเพื่อเป็นตัวแทนของนักศึกษา ปรม. รุ่นที่ 17 จำนวน 4 กลุ่ม ได้แก่ 1. เรื่องการปฏิรูปภาคการเงินเพื่อรองรับ Fintech 2. เรื่องการบริหารจัดการจัดการพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืนด้วยตัวแบบ Smart City 3.เรื่องการสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจบนฐานของวัฒนธรรม และ4. เรื่องการสร้างขีดความสามารถให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดสวัสดิการผู้สูงอายุ (โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนในเขตชนบท หรือ เขตเมือง) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ผลงานวิชาการ สำหรับนำไปใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อการนำไปพัฒนาอย่างยั่งยืนต่อประเทศชาติและประชาชนต่อไป

No Comments

    Leave a Reply