PR NEWS

วันเด็กแห่งชาติปีนี้สุดคึกคัก นมไทย-เดนมาร์คจัดเทศกาลดนตรี Thai-Denmark Milksic Festival 2019 ครั้งที่ 2

12/01/2020

ว่าน-วงมาย์ บุกเมืองอุทัย ร่วมคอนเสิร์ต Thai-Denmark Milksic Festival ครั้งที่2 ฉลองวันเด็กแห่งชาติร่วมไทย-เดนมาร์ค หวังปลุกกระแสเด็กไทยดื่มนมมากขึ้น
วันเด็กแห่งชาติปีนี้สุดคึกคัก นมไทย-เดนมาร์คจัดเทศกาลดนตรี Thai-Denmark Milksic Festival 2019 ครั้งที่ 2 เพื่อสร้างวัฒนธรรมการบริโภคนมในสังคมไทยและสืบสาน รักษา ต่อยอด โคนมอาชีพพระราชทาน ณ ลานหน้าหอนาฬิกา เมืองอุทัยธานี พร้อมรณรงค์การรีไซเคิลกล่องนม แจกนมให้ดื่มฟรี-ชิงโชคของรางวัลมากมาย มูลค่ากว่า 5แสนบาท ระหว่าง 11-12 มค.นี้ณ ลานหน้าหอนาฬิกา เมืองอุทัยธานี

นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า เพื่อเป็นการสืบสาน รักษา ต่อยอด โคนมอาชีพพระราชทานและตอบสนองนโยบายของรัฐบาล และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ด้านการรณรงค์ การบริโภคนมของคนไทย ได้มอบหมายให้องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย(อ.ส.ค.) ในฐานะผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์นมไทย-เดนมาร์ค จัดงานรณรงค์การบริโภคนมด้วยผลิตภัณฑ์นมไทย-เดนมาร์ค ภายใต้ชื่องาน “ไทย-เดนมาร์ค มิ้ลค์สิค เฟสติวัล”ครั้งที่ 2 ขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563 ณ วงเวียนหอนาฬิกา อำเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี และมีแผนจัดกิจกรรมดังกล่าวหมุนเวียนไปตามภูมิภาคต่างๆทั่วประเทศต่อไป
นอกจากนี้ในวันเสาร์ที่ 11 มกราคม 2563 ซึ่งตรงกับวันเด็กแห่งชาติยังได้จัดกิจกรรมมากมายรวมทั้งมีการแจกนมให้เด็กและเยาวชนดื่มฟรีอีกด้วย

นางสาวมนัญญา กล่าวด้วยว่า “โคนมอาชีพพระราชทาน” เป็นอาชีพอันทรงคุณค่าที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร ทรงพระราชทานไว้ให้แก่เกษตรกรไทย ด้วยทรงเล็งเห็นว่าอาชีพการเลี้ยงโคนม จะทำให้ชาวไทย ได้บริโภคอาหารที่มีคุณค่า ทั้งยังสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรไทย ได้มีอาชีพที่มั่นคง และยั่งยืน ในด้านการรณรงค์การบริโภคนมของคนไทย ได้มุ่งเน้นการสร้างวัฒนธรรม การบริโภคนมในสังคมไทยให้เพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะกลุ่มเด็ก เยาวชน และคนรุ่นใหม่ เพื่อเป็นการเสริมสร้างโภชนาการ และสุขอนามัยที่ดี พร้อมทั้งยังมีการรณรงค์การพับและเก็บรวบรวมกล่องนมยูเอชทีที่ดื่มแล้ว นำไปเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิล ทำให้สามารถนำกลับมาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อไป อันเป็นผลดีต่อทุกภาคส่วน ไม่ว่าจะเป็นประชาชน สังคม และประเทศชาติ

ด้านดร.ณรงค์ฤทธิ์ วงศ์สุวรรณ ผอ.องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) กล่าวเพิ่มเติมรายละเอียดในการจัดงานว่า เพื่อรณรงค์ให้คนไทยโดยเฉพาะเด็ก เยาวชนไทยเห็นความสำคัญของการดื่มนมโคแท้ 100% ไม่ผสมนมผงจากน้ำนมโคที่ได้จากเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมประเทศไทย รวมทั้งมุ่งสร้างการรับรู้ และตอกย้ำให้ประชาชนจดจำคุณประโยชน์ของการบริโภคนม ตลอดจนสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนกับกิจกรรมรณรงค์การบริโภคนม

โดยภายในงานมีกิจกรรมที่น่าสนใจมากมาย อาทิ โซนนิทรรศการ อ.ส.ค. กิจกรรม“แกะ พับ เก็บ” เพื่อเป็นการสร้างความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยตระหนักถึงคุณค่าของกล่องนมที่บริโภคแล้ว โซนอาหารและผลิตภัณฑ์นมไทย-เดนมาร์ค ที่มุ่งเน้นการรณรงค์การบริโภคนมให้แก่ผู้เข้าร่วมงาน ทุกท่าน กิจกรรมชิงโชคเพื่อลุ้นของรางวัลมากมาย มูลค่ากว่า 500,000 บาท การแสดงจากโรงเรียนเทศบาลวัดหลวงราชาวาส จังหวัดอุทัยธานี และฟรีคอนเสิร์ตจาก ว่าน – ธนกฤต และ วงมายด์ เป็นต้น

ทั้งนี้ ที่ผ่านมาอ.ส.คให้ความสำคัญในการผลิตผลิตภัณฑ์นมที่มีคุณภาพ โดยผลิตจากน้ำนมโคแท้ 100% ไม่ผสมนมผงจากเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมในประเทศไทยมาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งภารกิจด้านการส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงโคนมตามวิสัยทัศน์ของอ.ส.ค.ในการเป็นนมแห่งชาติโดยเป็น Top of Mindในอุตสาหกรรมนมภายในปี 2564 และสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเลี้ยงโคนม ให้แก่เกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมประเทศไทยเพื่อเพิ่มปริมาณน้ำนมดิบในประเทศไทยและนโยบายด้านการสร้างวัฒนธรรมการบริโภคนมในสังคมไทยให้เพิ่มมากขึ้น โดยได้กำหนดเป้าหมายการเพิ่มปริมาณการบริโภคนมของคนไทยจากปริมาณ18 ลิตรเป็น25ลิตร/คน/ปีภายในปี2569

No Comments

    Leave a Reply