News

ชป.ร่วมขับเคลื่อนงานพัฒนาฟื้นฟูคลองแสนแสบ พร้อมประสาน กทม. เตรียมรับน้ำฤดูฝนนี้

09/08/2021

 


เช้านี้ (9 ส.ค. 64) นายประพิศ จันทร์มา อธิบดีกรมชลประทาน เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการบริหารพัฒนา อนุรักษ์ และฟื้นฟูคลองแสนแสบ ครั้งที่ 4/2564 โดยมี พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน และมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมผ่านระบบ video conference

นายประพิศ จันทร์มา อธิบดีกรมชลประทาน เปิดเผยว่า งานพัฒนาและฟื้นฟูคลองแสนแสบ เป็นหนึ่งในงานนโยบายที่สำคัญของรัฐบาล โดยกองอำนวยการน้ำแห่งชาติ(กอนช.)ได้มอบหมายให้ทุกหน่วยงานบูรณาการทำงานร่วมกัน เพื่อเตรียมพร้อมรองรับสถานการณ์น้ำในฤดูฝนในพื้นที่คลองแสนแสบ ซึ่งกรมชลประทานได้กำหนดแนวทางการบริหารจัดการน้ำหลากในลุ่มน้ำเจ้าพระยาตอนล่างฝั่งตะวันออก โดยใช้แนวคันกั้นน้ำพระราชดำริ เป็นเส้นแบ่งขอบเขตความรับผิดชอบระหว่างกรุงเทพมหานครและกรมชลประทาน
ทั้งนี้ ในส่วนของกรมชลประทานจะรับผิดชอบพื้นที่ภายนอกคันกั้นน้ำ ด้วยการใช้คลองแนวขวาง และคลองแนวดิ่งในการบริหารจัดการน้ำหลากไม่ให้เข้าเขตกรุงเทพมหานคร ได้แก่ คลองรังสิตประยูรศักดิ์ คลองหกวาสายล่าง คลองแสนแสบ คลองนครเนื่องเขต และคลองประเวศน์บุรีรมย์ โดยจะใช้ประตูระบายน้ำ(ปตร.) และสถานีสูบน้ำระบายน้ำออกสู่แม่น้ำสายหลัก และทะเลอ่าวไทย ซึ่งมีสถานีสูบน้ำทั้งหมด 12 สถานี อัตราการสูบรวมประมาณวันละ 42 ล้าน ลบ.ม. เร่งระบายน้ำออกสู่ทะเล หากในกรณีที่มีความจำเป็นต้องมีการบริหารจัดการน้ำร่วมกับกรุงเทพมหานคร กรมชลประทานจะใช้สถานีสูบน้ำบริเวณรอยต่อกับเขตกรุงเทพมหานคร สูบน้ำออกจากพื้นที่ลงสู่คลองชลประทาน ก่อนระบายลงสู่แม่น้ำ และอ่าวไทยต่อไป สำหรับการสูบน้ำด้วยสถานีสูบน้ำและอาคารบังคับน้ำตามแนวรอยต่อเหล่านี้ จะมีเกณฑ์ระดับน้ำในการควบคุมการปิด-เปิด ที่เป็นข้อตกลงร่วมกันระหว่างกรมชลประทานและกรุงเทพมหานคร

สำหรับแผนการบริหาร พัฒนา อนุรักษ์ และฟื้นฟูคลองแสนแสบ ในส่วนของกรมชลประทาน จะแบ่งออกเป็น 3 กิจกรรม ประกอบด้วย การปรับปรุงสิ่งกีดกวางทางน้ำในคลองแสนแสบ โดยนำเครื่องจักร เครื่องมือ เข้าทำการกำจัดวัชพืชในคลองแสนแสบ บริเวณตำบลศาลาแดง อำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา รวมระยะทางกว่า 5.8 กิโลเมตร ได้ปริมาณวัชพืชกว่า 26,000 ตัน การกำจัดวัชพืชในคลองบางขนาก เริ่มตั้งแต่ตำบลบางน้ำเปรี้ยว ผ่าน ตำบลโพรงอากาศ สิ้นสุดที่ตำบลบางขนาก อำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา รวมระยะทางกว่า 19.2 กิโลเมตร ได้ปริมาณวัชพืชกว่า 14,700 ตัน ขณะนี้ได้ดำเนินการแล้วเสร็จ การก่อสร้างสถานีและประตูระบายน้ำบางขนาก พร้อมอาคารประกอบ ในพื้นที่ตำบลบางขนาก อำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา ปัจจุบันดำเนินการไปแล้วกว่า 49% ของแผนงาน และจะเร่งรัดการดำเนินงานให้แล้วเสร็จตามแผนที่วางไว้ หากแล้วเสร็จจะช่วยก็บกักน้ำในช่วงฤดูแล้ง และควบคุมการระบายน้ำในช่วงฤดูฝน ลดผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นกับประชาชนในพื้นที่ การปรับปรุงคลองบางขนาก แบ่งออกเป็น 2 ระยะ ได้แก่ งานปรับปรุงคลองแสนแสบ รวมระยะทางกว่า 5.8 กิโลเมตร และ งานปรับปรุงคลองบางขนาก รวมระยะทางกว่า 19.2 กิโลเมตร มีแผนการดำเนินงาน 3 ปี (ปี 2566-2568) ปัจจุบันอยู่ระหว่างการเตรียมความพร้อมสำรวจและออกแบบ คาดว่าจะแล้วเสร็จในเดือนสิงหาคม 2564 นี้ ก่อนนำเสนอต่อสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) เพื่อพิจารณาต่อไป

No Comments

    Leave a Reply