News

มกอช. แนะผู้บริโภคเลือกซื้อสินค้าที่มีตราสัญลักษณ์ Q สร้างความเชื่อมั่น Q Modern Trade

08/05/2019

สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) จัดกิจกรรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจด้านมาตรฐานสินค้าเกษตรและเครื่องหมาย Q ในห้างโมเดิร์นเทรด พื้นที่จังหวัดตราด มุ่งเป้าให้ผู้บริโภคและประชาชนทั่วไปตระหนักถึงเรื่องมาตรฐานสินค้าปลอดภัย และหันมาเลือกสินค้าเกษตรปลอดภัย ได้มาตรฐาน ผ่านการรับรองจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ภายใต้เครื่องหมาย Q มากยิ่งขึ้น

นางสาวจูอะดี พงศ์มณีรัตน์ เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) เปิดเผยว่า มกอช. เร่งส่งเสริม สร้างการรับรู้ให้ผู้บริโภคมีความรู้ และมีความเข้าใจในเรื่องมาตรฐานสินค้าเกษตร โดยการจัดกิจกรรมการสร้างการรับรู้สินค้าเกษตรมาตรฐานและเครื่องหมาย ตราสัญลักษณ์ Q ภายใต้โครงการรับรองสถานที่จำหน่ายสินค้า Q (Q Modern Trade) ขึ้น เพื่อให้ประชาชนทั่วไป เกษตรกร ผู้ผลิต และผู้บริโภค ได้รับรู้และเข้าใจเรื่องมาตรฐานสินค้าเกษตร รวมทั้งสามารถแยกประเภทได้ว่าสินค้าเกษตรชนิดใดเป็นสินค้าเกษตรปลอดภัย ภายใต้เครื่องหมาย Q ในห้างโมเดิร์นเทรด เพื่อให้เกิดความตระหนักและหันมาเห็นความสำคัญของสินค้าเกษตรปลอดภัยมากยิ่งขึ้นกิจกรรมเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ เรื่องมาตรฐานสินค้าเกษตร จะดำเนินการในห้างโมเดิร์นเทรดที่เข้าร่วม ภายใต้โครงการรับรองสถานที่จำหน่ายสินค้า Q (Q Modern Trade) ซึ่งปัจจุบันมีห้างโมเดิร์นเทรดชั้นนำที่เข้าร่วมโครงการฯ ได้แก่ บริษัท เซ็นทรัล ฟู้ดส์ รีเทล จำกัด (TOP) บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) (Big C) บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) (Makro) และบริษัท เบทาโกร จำกัดสถานที่จําหน่ายสินค้า Q ประเภทโมเดิร์นเทรด หมายถึง สถานที่จําหน่ายสินค้าเกษตรและอาหาร คุณภาพภายใต้เครื่องหมาย Q สําหรับการบริโภคของผู้บริโภคทั่วไป โดยเป็นสินค้าเกษตรและอาหารที่มี กระบวนการผลิตทั้งระดับฟาร์มและการแปรรูปเป็นไปตามมาตรฐานสินค้าเกษตร ผ่านการตรวจรับรองจาก หน่วยงานที่มีอํานาจหน้าที่ (Competent Authority: CA) หรือหน่วยรับรอง (Certification Body: CB) สามารถตามสอบ (Traceability) ไปยังแหล่งการผลิตสินค้า Q นั้นๆ ได้ มีการดําเนินการจัดการสุขอนามัยที่ดี และเป็นไปตามหลักเกณฑ์เงื่อนไขการตรวจรับรองสถานที่จําหน่ายสินค้า Q ประเภทโมเดิร์นเทรด ทั้งนี้ สินค้า Q ต้องมีการจัดวางแยกจากสินค้าทั่วไปเป็นสัดส่วน โดยขึ้นอยู่กับสถานที่จําหน่ายสินค้า Q ประเภท โมเดิร์นเทรดนั้นๆ รวมทั้งคํานึงถึงความรับผิดต่อความเสียหายอันเกิดจากสินค้าที่ไม่ปลอดภัย (Product Liability) ด้วย“การสร้างความตระหนักถึงความสำคัญของการใส่ใจและเลือกบริโภคสินค้าเกษตรปลอดภัย ได้มาตรฐานและผ่านการรับรอง ซึ่งยังมีประชาชนและผู้บริโภคอีกจำนวนมากที่ยังไม่เข้าใจในเรื่องดังกล่าว จึงจำเป็นต้องเผยแพร่และสร้างการรับรู้มาตรฐานสินค้าเกษตร รวมถึงการเลือกซื้อสินค้าปลอดภัยที่มีเครื่องหมาย Q” เลขาธิการกล่าว…

No Comments

    Leave a Reply