News

ชป.เดินหน้าโครงการประตูระบายน้ำบ้านยาง เมืองย่าโม หวังแก้ปัญหาภัยแล้งให้ชาวชุมพวง

06/07/2022

กรมชลประทาน เดินหน้าก่อสร้างโครงการประตูระบายน้ำบ้านยาง ตำบลชุมพวง อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา หวังบรรเทาและแก้ไขปัญหาภัยแล้งให้กับพี่น้องชาวชุมพวง คาดแล้วเสร็จใช้งานได้ในปี 2567

นายประพิศ จันทร์มา อธิบดีกรมชลประทาน เปิดเผยถึงความคืบหน้าโครงการประตูระบายน้ำบ้านยาง อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา ว่า โครงการดังกล่าว องค์การบริหารส่วนตำบล(อบต.)ชุมพวง ได้รับหนังสือร้องทุกข์จากราษฎรในเขตพื้นที่ตำบลชุมพวง ว่าได้รับความเดือดร้อนจากการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคในฤดูแล้งและประสบปัญหาน้ำท่วมในฤดูฝน เนื่องจากฝายน้ำล้นเดิมพังทลาย ซึ่งอบต.ชุมพวงไม่มีงบประมาณเพียงพอในการดำเนินการก่อสร้างซ่อมแซม กรมชลประทาน โดยกองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง จึงได้ดำเนินการโครงการประตูระบายน้ำบ้านยาง เพื่อใช้เป็นอาคารเก็บกักน้ำไว้ใช้ในช่วงฤดูแล้ง และใช้ควบคุมการระบายน้ำในช่วงฤดูน้ำหลาก รวมทั้งช่วยในการระบายปริมาณตะกอนทรายในลำน้ำที่มีปริมาณมากผ่านอาคารหัวงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นด้วย

สำหรับการดำเนินการก่อสร้าง มีแผนการดำเนินงาน 3 ปี (2565 – 2567) ปัจจุบันมีผลความคืบหน้าในการดำเนินงานไปแล้วประมาณร้อยละ 17 ของแผน คาดว่าจะแล้วเสร็จตามแผนและใช้งานได้ในปี 2567 หากก่อสร้างแล้วเสร็จ จะช่วยบรรเทาภัยแล้งและอุทกภัยให้กับราษฎรในพื้นที่ตำบลประสุข และตำบลชุมพวง อำเภอชุมพวง พื้นที่ที่ได้รับประโยชน์กว่า 12,000 ไร่ เป็นแหล่งน้ำต้นทุนสำหรับสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า เพื่อสนับสนุนการใช้น้ำในการอุปโภคบริโภค การเกษตรและปศุสัตว์ ให้กับราษฎรได้ประมาณ 2,561 ครัวเรือน ตามนโยบายของดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกองอำนวยการน้ำแห่งชาติ(กอนช.)

No Comments

    Leave a Reply