News PR NEWS

พด. จัดงานวันดินโลก ปี ๖๑ (World Soil Day2018)พร้อมกันทั่วประเทศ

05/12/2018

พด. จัดงานเฉลิมฉลอง ๕ ธันวาคม วันดินโลก ปี ๒๕๖๑ อย่างยิ่งใหญ่ “Be the Solution to Soil Pollution : ร่วมคิดร่วมทำแต่วันนี้ เพื่อปฐพีไร้มลพิษ”รำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ ๙ ที่ทรงมีพระอัจฉริยภาพและพระปรีชาสามารถด้านการพัฒนาทรัพยากรดินที่นานาชาติให้การยอมรับและนำไปขยายผลในนานาประเทศอย่างแพร่หลาย ระหว่างวันที่ ๕ -๗ ธันวาคม ๒๕๖๑ ณ พิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

นางสาวเบญจพร ชาครานนท์ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน เปิดเผยว่า จากการที่สหภาพวิทยาศาสตร์ทางดินนานาชาติ หรือ IUSS ได้ทูลเกล้าฯถวายรางวัล “นักวิทยาศาสตร์ดินเพื่อมนุษยธรรม” (The Humanitarian Soil Scientist) ตั้งแต่ปี ๒๕๕๖ แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช     บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ ๙ เป็นพระองค์แรกของโลก และสหประชาชาติกำหนดให้วันที่ ๕ ธันวาคม ซึ่งเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพเป็นวันดินโลก โดยขอให้ประเทศสมาชิกทุกประเทศทั่วโลกพร้อมใจกันจัดแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับการอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรดินของแต่ละประเทศ ในวันที่ ๕ ธันวาคมของทุกปี  เพื่อถวายการยกย่องสดุดีพระเกียรติคุณและเผยแพร่พระราชกรณียกิจ ด้านการพัฒนาทรัพยากรดินของ ในหลวงรัชกาลที่ ๙ ที่นานาชาติทั่วโลกต่างให้การยอมรับและน้อมนำไปขยายผลปฏิบัติอย่างแพร่หลาย กรมพัฒนาที่ดินได้เป็นเจ้าภาพหลัก ร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เครือข่ายทั้งภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน ภาคสถาบันการศึกษา หน่วยงานต่างประเทศ ตลอดจนหน่วยต่างๆ ที่เกี่ยวข้องร่วมกันจัดงาน ๕ ธันวาคม วันดินโลก ปี ๒๕๖๑ อย่างยิ่งใหญ่ (World Soil day 2018 ) “Be the Solution to Soil Pollution : ร่วมคิดร่วมทำแต่วันนี้ เพื่อปฐพีไร้มลพิษ” ระหว่างวันที่ ๕ – ๗ ธันวาคม ๒๕๖๑ ณ พิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จ.ปทุมธานี โดยนายกฤษฎา บุญราชรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงานวันดินโลก และเป็นครั้งแรกที่ได้มีการมอบรางวัล “วันดินโลกWorld Soil dayAward” พร้อมเปิดนิทรรศการวันดินโลก “น้อมนำศาสตร์พระราชา พัฒนาที่ดินอย่างยั่งยืน คืนชีวิตให้แก่ดิน คืนความสุข ให้แก่เรา” ในวันที่๕ ธันวาคม ๒๕๖๑ ตั้งแต่เวลา ๑๓.๐๐ น. เป็นต้นไป และในเวลา ๑๔.๐๐ น. ขอเชิญรับฟังการเสวนาพิเศษ ในหัวข้อ “Sufficiency Economy philosophy : Path to SDGs” โดยนายวิวัฒน์ ศัลยกำธรรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และ Prof. Wolfgang Drechsler นักวิชาการด้าน Public Administration and Managementและ Innovation Political Philosophyณ ห้องประชุมอาคารพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติ อาคาร ๕ ชั้น ๓ 

 

ทั้งนี้พื้นที่การจัดงานแสดงนิทรรศการได้จัดแบ่งออกเป็นโซนๆ ที่มีการเรียงร้อยเรื่องราวต่างๆ ให้มีความเชื่อมโยงกันดังนี้ โซนที่ ๑ การจัดแสดงนิทรรศการหัวข้อ “Be the Solution to Soil Pollution : ร่วมคิดร่วมทำแต่วันนี้ เพื่อปฐพีไร้มลพิษ”ประกอบด้วยนิทรรศการเทิดพระเกียรติพระอัจฉริยภาพด้านการพัฒนาทรัพยากรดินของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙ /  นิทรรศการที่มาของ

วันดินโลก / นิทรรศการวันดินโลก ปี ๒๕๖๑  หัวข้อ“Be the Solution to Soil Pollution” / นิทรรศการโครงการต้นแบบการพัฒนาที่ดิน /  นิทรรศการ FAO และทูตพิเศษของสหประชาชาติด้านการขจัดความหิวโหย / นิทรรศการ GSP และ ASP / นิทรรศการ CESRA 2 / นิทรรศการ UNCCD โซนที่ ๒ อาคารศาลาริมน้ำและลาน Out door เป็นการจัดกิจกรรมจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์ชนิดต่างๆ ในบรรยากาศตลาดริมน้ำและใต้ร่มไม้ โซนที่ ๓ อาคารเพียงดิน สำหรับกิจกรรมแข่งขันการประกวดวาดภาพระบายสีระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษา โซนที่ ๔ โซน DIY และกิจกรรมเสวนา (โสเหล่)  แนวพระราชดำริการฟื้นฟูทรัพยากรดินเสื่อมโทรมในหลวงรัชกาลที่ ๙ โซนนิทรรศการศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาสู่ความยั่งยืนจากทุกหน่วยงาน ในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หน่วยงานเครือข่าย นิทรรศการแนวพระราชดำริการพัฒนาทรัพยากรดินตั้งแต่ยอดดอยสู่ท้องทะเล นิทรรศการเชื่อมโยงศาสตร์พระราชาสู่การดำเนินงานของหน่วยราชการขยายผลสู่เกษตรกรในพื้นที่ นิทรรศการแสดงความเป็นมาของวันดินโลก ซึ่งมีที่มาจากการที่แนวพระราชดำริและพระราชกรณียกิจด้านการพัฒนาทรัพยากรดินเป็นที่ยอมรับและประจักษ์ในระดับสากล ซึ่งเป็นที่มาของการประกาศวันที่ ๕ ธันวาคมของทุกปีเป็นวันดินโลก การจัดเวทีเสวนา การประกวดแข่งขันต่างๆ และการออกร้านจัดจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์การเกษตรแปรรูปและเกษตรอินทรีย์ชนิดต่างๆ ในราคายุติธรรมจากเกษตรกรตัวจริงนอกจากนี้ยังมีการจัดงาน  ๕ ธันวาคม วันดินโลกในส่วนภูมิภาคทุกจังหวัดทั่วประเทศตลอดทั้งเดือนธันวาคมนี้

No Comments

    Leave a Reply