PR NEWS

สธ. จัดบริการคลินิกพิเศษเฉพาะทางนอกเวลาราชการ

02/04/2019

สธ. จัดบริการคลินิกพิเศษเฉพาะทางนอกเวลาราชการ เพิ่มทางเลือกสำหรับประชาชนที่ไม่สะดวกมารับบริการในเวลาราชการและต้องการได้รับการรักษาจากแพทย์เฉพาะทาง ลดความแออัดของหน่วยบริการภาครัฐในเวลาราชการ

ศาสตราจารย์คลินิก เกียรติคุณ นายแพทย์ปิยะสกล  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ให้สัมภาษณ์ว่า กระทรวงสาธารณสุขมีนโยบายให้โรงพยาบาลทุกแห่ง เร่งแก้ปัญหาความแออัดและการรอคอยการรักษาที่มารับบริการในเวลาราชการ และนอกเวลาราชการของผู้ป่วยที่ไม่เร่งด่วน โดยจัดบริการเพิ่มเพื่ออำนวยความสะดวกประชาชน  เช่น คลินิกรุ่งอรุณในช่วงเช้า คลินิกนอกเวลาราชการ คลินิกเฉพาะทางนอกเวลา

โดยพบว่า บางแห่งประสบปัญหาการขาดสภาพคล่อง จึงได้ออกระเบียบการจัดบริการคลินิกพิเศษเฉพาะทางนอกเวลาราชการของหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข .. 2561 รองรับการดำเนินงานของโรงพยาบาลในการเปิดคลินิกพิเศษเฉพาะทางนอกเวลาราชการในสาขาที่มีความพร้อมและประชาชนมีความต้องการสูง เช่น โรคระบบหัวใจและหลอดเลือด โรคไต โรคกระดูกและข้อเป็นต้น เพื่อเพิ่มทางเลือกประชาชนที่ไม่สะดวกมารับบริการในเวลาราชการ และต้องการได้รับการรักษาจากแพทย์เฉพาะทาง เป็นการลดความแออัดของหน่วยบริการภาครัฐในเวลาราชการ

ด้านนายแพทย์ศุภกิจ ศิริลักษณ์ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุขกล่าวว่า  คลินิกพิเศษเฉพาะทางนอกเวลาราชการ เปิดบริการแล้วในโรงพยาบาลศูนย์ จำนวน 16 แห่ง โรงพยาบาลทั่วไปจำนวน 5 แห่ง โรงพยาบาลชุมชน จำนวน 3 แห่ง และในสังกัดกรมการแพทย์ได้รับอนุมัติเปิดให้บริการแล้วจำนวน 11 แห่ง และอยู่ระหว่างการพิจารณาอนุมัติอีก 3 แห่ง ในสังกัดกรมสุขภาพจิตเปิดให้บริการแล้ว 1 แห่ง คือ โรงพยาบาลศรีธัญญา ส่วนใหญ่ที่เปิดบริการแล้วประชาชนมีความพึ่งพอใจ มีทางเลือกเพิ่มมากขึ้น บุคลากรมีความพึ่งพอใจ สามารถธำรงบุคลากรไว้ได้ รวมทั้งโรงพยาบาลได้ใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างคุ้มค่า และเป็นประโยชน์กับประชาชนมากยิ่งขึ้น

No Comments

    Leave a Reply