News

ชป.เปิดแผนจ้างแรงงานรอบใหม่ ถึง พฤษภาคมปี 67 นี้!!! 

01/12/2023

กรมชลฯ เปิดแผนการจ้างแรงงานรอบใหม่ ระยะเวลา 8 เดือนเท่านั้น เป้าหมายกว่า 10,000 คน หวังสร้างรายได้ทดแทนให้เกษตรกร

จากที่ผ่านมา กรมชลฯ มีผลการจ้างแรงงานชลประทานทั้งประเทศไปแล้วกว่า 100,000 คน โดยในปีนี้จึงได้เปิดแผนการจ้างแรงงานเพิ่มเติมอีกกว่า 10,000 คน จึงขอเชิญชวนเกษตรกรและผู้สนใจในพื้นที่ เข้าร่วมโครงการฯ หวังสร้างรายได้ทดแทน และบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่เกษตรกรและประชาชน

กรมชลประทานได้ดำเนินการโครงการจ้างแรงงานชลประทาน เพื่อช่วยเหลือเกษตรกร ในปีงบประมาณ 2566 เพื่อปฏิบัติงานซ่อมแซม บำรุงรักษา ขุดลอก ปรับปรุงงานชลประทาน โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งานก่อสร้างแหล่งน้ำและระบบส่งน้ำเพื่อชุมชน แก้มลิง การจัดการคุณภาพน้ำ รวมทั้งโครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ เพื่อให้เกษตรกรมีรายได้ทดแทนจากการว่างเว้นการทำการเกษตร โดยในปีนี้มีแผนการขยายจ้างแรงงานเพิ่มประมาณ 9,472 คน ระยะเวลาการจ้างอยู่ระหว่าง 8 เดือน (ตุลาคม 2566 – พฤษภาคม 2567) วงเงินจ้างแรงงานอยู่ระหว่าง 5,154.70 บาท/คน/เดือน โดยเกณฑ์การจ้างแรงงานจะพิจารณากลุ่มเป้าหมาย 4 กลุ่ม ได้แก่ เกษตรที่ขึ้นทะเบียนกับกรมส่งเสริมการเกษตรหรือเกษตรกรในพื้นที่ สมาชิกกลุ่มผู้ใช้น้ำของกรมชลประทานในพื้นที่ ประชาชนและผู้ใช้แรงงานทั่วไป และ หากแรงงานในพื้นที่มีไม่เพียงพอให้พิจารณาจ้างเกษตรกรหรือแรงงานในพื้นที่ใกล้เคียง จากหมู่บ้าน ตำบล อำเภอ จังหวัด และลุ่มน้ำ ตามลำดับ

ปัจจุบันมีการจ้างแรงงานทั่วประเทศไปแล้ว 804 คน หรือประมาณ 8.49% ของแผนฯ โดยจังหวัดที่มีผลการจ้างแรงงานมากที่สุด 3 ลำดับ ได้แก่ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 121 คน จังหวัดสุพรรณบุรี 119 คน และจังหวัดสงขลา 66 คน

ทั้งนี้ กรมชลประทาน ยังคงเดินหน้ารับสมัครจ้างแรงงานอย่างต่อเนื่อง ซึ่งยังมีตำแหน่งว่างก่อนครบตามเป้า จึงขอเชิญชวนให้พี่น้องเกษตรกร และประชาชนทั่วไปเข้าร่วมโครงการฯ โดยสามารถติดต่อสอบถามหรือสมัครได้ที่โครงการชลประทานใกล้บ้าน หรือทางสายด่วนกรมชลประทาน 1460

No Comments

    Leave a Reply