Browsing Tag

Organicmarket

PR NEWS

เกษตรฯ เตรียมรับมือ กฎระเบียบการส่งออกเกษตรอินทรีย์ฉบับใหม่ของสหภาพยุโรป

05/09/2018

  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) ร่วมกับสถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงบรัสเซลส์ และสำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ ประจำสหภาพยุโรป จัดสัมมนาตลาดสินค้ […]…