News

ปชป. หนุนสันนิบาตสหกรณ์ เดินหน้าส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์ ใช้ระบบสหกรณ์เป็นฐานรากในการพัฒนาเศรษฐกิจประเทศ

11/07/2019

เมื่อวันที่ 10 ก.ค.62 นายปรเมศวร์ อินทรชุมนุม ประธานกรรมการดำเนินการสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย (สสท.) พร้อมด้วยนายศิริชัย ออสุวรรณ ประธานกรรมการดำเนินการชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด (ชสท.) และนายจรัล เอี่ยมสำอางค์ ประธานกรรมการดำเนินการชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนแห่งประเทศไทย จำกัด (ชสค.) เดินทางเข้าพบนายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ และนายอลงกรณ์ พลบุตร รองหัวหน้าพรรคฯ และนายเฉลิมชัย ศรีอ่อน เลขาธิการพรรคฯ เพื่อพบปะพูดคุย ถึงปัญหาอุปสรรค และแนวทางในการพัฒนาสหกรณ์ โดยสันนิบาตสหกรณ์ฯ ได้นำเสนอประเด็นการส่งเสริมพัฒนาสหกรณ์ทุกประเภททั่วประเทศ โดยใช้ระบบสหกรณ์เป็นฐานรากในการพัฒนาเศรษฐกิจ ณ พรรคประชาธิปัตย์

นายปรเมศวร์ กล่าวว่า การเข้าพบนายจุรินทร์ เพื่อหารือถึงแนวทางในการพัฒนาขบวนการสหกรณ์ ซึ่งเน้นการส่งเสริมการพัฒนาสหกรณ์ทุกประเภททั่วประเทศ โดยใช้ระบบสหกรณ์เป็นฐานรากในการพัฒนาเศรษฐกิจ ซึ่งเราได้รับความไว้วางใจในการรับฟัง และนำระบบสหกรณ์เดินควบคู่ไปกับการทำงานของรัฐบาล ควบคู่ไปกับการบริหารราชการแผ่นดิน ตอนนี้เรากำลังจะพัฒนาตนเองขึ้นไปเดินคู่กับรัฐบาล เอานโยบายของภาคประชาชนไปบอกกล่าว เอาสิ่งที่เป็นประโยชน์ให้พรรคการเมืองดู แล้วเอาสิ่งที่พรรคการเมืองมองมาทำให้เกิดประโยชน์

ทั้งนี้ สันนิบาตสหกรณ์ฯ ต้องได้รับการสนับสนุนจากฝ่ายราชการด้วยจากฝ่ายการเมืองด้วย นี่คือสิ่งที่เราได้วันนี้ ซึ่งท่านหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ ก็รับทราบและพร้อมที่จะสนับสนุนให้สันนิบาตสหกรณ์ฯ ทำงานเพื่อเป็นเครื่องมือของรัฐบาลเป็นเครื่องมือของประเทศต่อไป

“วันนี้เราได้ไปพูดคุยถึงการทำงานโดยใช้ระบบสหกรณ์ เศรษฐกิจจะเดินได้ ฐานรากต้องเข้มแข็ง เราพูดคุยกันหลายเรื่อง ทั้งในเรื่องของเกษตรพันธะสัญญาที่จะพัฒนากระบวนการซื้อขายสินค้า หรือทำสินค้าสหกรณ์ให้มีมาตรฐาน เรามีเป้าหมายที่จะทำไปถึงระดับของการส่งออก เหมือนกับที่สหกรณ์ในต่างประเทศเขาทำสินค้าส่งออก โดยเราได้จัดอบรมในเรื่องของการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้สหกรณ์ไปเรียบร้อยแล้ว ต่อไปนี้เราจะลงไปดู และเฟ้นหาสหกรณ์ต้นแบบ ซึ่งสอดคล้องกับกรมส่งเสริมสหกรณ์ในเรื่องของ 1 อำเภอ 1 สหกรณ์ แต่เราจะคัดขึ้นมา 1 สหกรณ์ 1 จังหวัด ที่จะพัฒนาเกี่ยวกับการทำพันธะสัญญากับบริษัทต่างๆ ในการซื้อการขายสินค้าที่มีมาตรฐานอย่างเดียวกัน” ประธานกรรมการดำเนินการ สสท. กล่าว

ขณะนี้ ทางสันนิบาตสหกรณ์ฯ ได้มอบหมายให้ผู้อำนวยการสันนิบาตสหกรณ์ฯ ไปเขียนนโยบายเรื่องนี้ขึ้นมาเพื่อเสริมกับนโยบายด้านการช่วยเหลือสหกรณ์ ในการต่อสู้ทางด้านกฎหมาย ขณะเดียวกันเรายังคิดที่จะจัดตั้งกองทุนโดยจะขอความร่วมมือจากชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย (ชสอ.) ที่จะเป็นแหล่งเงินทุนให้สหกรณ์การเกษตรและสหกรณ์อื่นกู้ โดยสันนิบาตสหกรณ์ฯ จะเป็นตัวเชื่อมให้อีกด้วย

No Comments

    Leave a Reply