PR NEWS

สันนิบาตสหกรณ์ฯ ฟื้นศรัทธา สหกรณ์ไร้ข้อกังขา ไฟเขียวค่าบำรุงมากเป็นประวัติการณ์

02/03/2019

2 มี.ค.62 นายปรเมศวร์ อินทรชุมนุม ประธานกรรมการดำเนินการสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย (สสท.) เปิดเผยว่า สันนิบาตสหกรณ์ฯ โดยคณะกรรมการชุดที่ 25 หลังเข้าปฏิบัติงานได้ดำเนินการช่วยเหลือสหกรณ์ในด้านกฎหมาย เปิดสำนักงานช่วยเหลือและให้คำปรึกษาด้านกฎหมายและบัญชี ช่วยสหกรณ์ที่มีปัญหา เขียนคำร้อง ข้ออุทธรณ์ต่างๆ ทั้งในเรื่องค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ การจัดสรรกำไรสุทธิ การดำเนินการด้านตลาดสินค้าสหกรณ์ การช่วยเหลือทางด้านกฎหมายกับสหกรณ์ที่ไม่มีทุนในการดำเนินงาน โดยสันนิบาตสหกรณ์ฯ มีทนายอาสาเข้าไปช่วยเหลือและสอนให้ผู้จัดการสหกรณ์นั้นๆ สามารถว่าความได้ด้วยตนเองทำให้สหกรณ์ลดต้นทุน ประกอบกับสันนิบาตสหกรณ์ฯ มีการจัดฝึกอบรมให้ความรู้เรื่องกฎหมายสหกรณ์ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ ซึ่งเริ่มตั้งแต่วันที่ 21 ก.พ.62 ที่ผ่านมา สันนิบาตสหกรณ์ฯ ได้จัดอบรมฟรีให้กับสหกรณ์ๆ ละ 2 ท่านทำให้เกิดพลังความศรัทธาของขบวนการสหกรณ์เพิ่มขึ้น สหกรณ์จึงจัดส่งชำระเงินค่าบำรุงเพิ่มขึ้น และสหกรณ์ที่ค้างค่าบำรุง10 ปีก็มาชำระค่าบำรุง ทั้งนี้ เพราะผลงานของคณะกรรมการชุดที่ 25 เป็นที่ประจักษ์ชัด โดยมีสหกรณ์จัดส่งค่าบำรุงหลังจาก ประชุมใหญ่เป็นต้นมา จำนวน 25,125,800.79 บาท มากเป็นประวัติการณ์ เกินจากค่าเฉลี่ยปกติ

 

“ขอขอบคุณทุกสหกรณ์ที่จัดส่งเงินค่าบำรุงให้กับสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ถ้าถามผมว่าทำไมสหกรณ์จึงจัดส่งค่าบำรุงให้สันนิบาตสหกรณ์เยอะ เป็นประวัติการณ์ คำตอบก็คือ เขาเกิดความเชื่อมั่นว่า เราได้ทำงานเพื่อสหกรณ์อย่างแท้จริงและเราทำอย่างเต็มที่ ช่วยเหลืออย่างเต็มความสามารถ ส่วนสหกรณ์จะส่งค่าบำรุงหรือไม่ เราก็ยังต้องเดินหน้าทำหน้าที่หัวขบวนต่อไป แต่เงินที่ สหกรณ์ได้จัดส่งมา สันนิบาตสหกรณ์ฯ ก็จะคืนกลับไปให้สหกรณ์ทั่วประเทศ ในรูปแบบของการกระจายอำนาจไปสู่สันนิบาตสหกรณ์จังหวัด และไปสู่ขบวนการสหกรณ์ในรูปแบบของเงินอุดหนุน การจัดตลาดสินค้าทั่วทุกภูมิภาคและแปรรูปผลผลิตให้มีมูลค่าเพิ่มสูงขึ้น ผมขอยืนยัน เราจะทำอย่างเต็มที่ เพื่อพัฒนาสหกรณ์ และจะไม่ทิ้งสหกรณ์ใด สหกรณ์หนึ่งไว้ข้างหลัง”ประธานกรรมการดำเนินการสันนิบาตสหกรณ์ฯ กล่าว

No Comments

    Leave a Reply