News

มธ.จับมือ นิด้า ผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่และกำลังคนที่มีสมรรถนะ

01/11/2018

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้ลงนามความร่วมมือ(MOU) กับ คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ หรือ นิด้า ผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่และกำลังคนที่มีสมรรถนะเพื่อตอบโจทย์ภาคการผลิตตามนโยบายการปฏิรูปอุดมศึกษาไทย รวมถึงพัฒนาบุคลากร องค์ความรู้ของทั้งสองหน่วยงาน เพื่อประโยชน์ด้านอุตสาหกรรมการแปรรูปอาหาร และเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ สนองวิสัยทัศน์เชิงนโยบายของรัฐที่ต้องการขับเคลื่อนเศรษฐกิจแบบเดิม ไปสู่เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม Thailand 4.0

รองศาสตราจารย์ ดร.สมชาย ชคตระการ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กล่าวว่า คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้ลงนามความร่วมมือ(MOU) กับ คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ หรือ นิด้า เพื่อสร้างบุคลากรของชาติให้มีความพร้อมที่จะไปรับใช้สังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่งในหมวดอุตสากรรมเกษตร อาหาร ที่เป็นพื้นฐานหลักของประเทศ ที่จะได้นำการศึกษาไปต่อยอด พัฒนา ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น เพื่อเป็นการสร้างฐานพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาแห่งอนาคต โดยปรับเปลี่ยนรูปแบบการผลิตบัณฑิต สร้างต้นแบบของหลักสูตรและการเรียนการสอน เน้นการปรับเปลี่ยนเนื้อหาสาระ โครงสร้างหลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียนการสอน สร้างประสบการณ์การเรียนรู้ด้วยการปฏิบัติในสถานที่จริงเป็นสำคัญพัฒนาการศึกษาเพื่อสร้างให้ผู้เรียนมีสมรรถนะและศักยภาพสูง รวมทั้งการร่วมมือกับสถานประกอบการ หรือภาคอุตสาหกรรมในการผลิตบัณฑิตและกำลังคน 

รองศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ กุสุมาวลี คณบดีคณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ กล่าวว่า การลงนามความร่วมมือในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ร่วมกัน เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความพร้อมก่อนที่จะออกไปทำงานในสาขาต่างๆ โดยได้เปิดร่วมมือกับคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในสาขาวิทยาศาสตร์อาหารเพื่อต่อยอดให้บัณฑิตสามารถออกไปทำงานในอุตสาหกรรมการแปรรูปอาหารได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนได้มีความร่วมมือกันด้านอื่นๆอย่างการร่วมมือในการพัฒนาบุคลากร โดยจัดให้มีการฝึกปฏิบัติงาน ฝึกอบรม สัมมนา แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ประสบการณ์ และถ่ายทอดความรู้ทางวิชาการ รวมถึงการเรียนรู้เพิ่มเติมเพื่อยกระดับวุฒิการศึกษา การร่วมมือในการศึกษาวิจัย และพัฒนาเทคโนโลยีและผลิตภัณฑ์อาหาร ให้สามารถนาไปใช้งานได้อย่างเป็นรูปธรรม เกิดนวัตกรรมใหม่ๆสามารถช่วยเหลือสังคมและพัฒนาชาติได้

รองศาสตราจารย์ ดร.ประภาศรี เทพรักษา ประธานหลักสูตร วท.ม. การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และผลิตภัณฑ์นวัตกรรมอาหาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กล่าวว่า จากความร่วมมือที่เกิดขึ้น ทางมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มีการส่งนักศึกษาเข้าไปแลกเปลี่ยนแล้วประมาณ 10คน พบว่า เป็นโอกาสที่ดี นักศึกษาได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆอย่างเช่นภาวะการเป็นผู้นำ การจัดการ นวัตกรรมใหม่ๆ ได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์และขยายองค์ความรู้จากต่างศาสตร์เพื่อพัฒนาคุณภาพทางวิชาการของทั้งสองฝ่าย เป็นการเพิ่มโอกาสในการพัฒนาบุคลากร เครื่องมือห้องปฏิบัติการ การฝึกอบรมร่วมกัน และการพัฒนาองค์ความรู้ของทั้งสองฝ่าย เพื่อขับเคลื่อนด้านการศึกษาการพัฒนาด้านการวิจัย ผลิตผลงานทางวิชาการและอื่นๆในอนาคต ส่งผลให้ได้บัณฑิตพันธุ์ใหม่ที่เป็นผู้ที่มีทักษะ มีสมรรถนะและศักยภาพสูงในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง สามารถทางานที่หลากหลายได้ เป็นการตอบโจทย์ภาคอุตสาหกรรมและสถานประกอบการตามนโยบายการปฏิรูปอุดมศึกษาไทย ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติต่อไป

No Comments

    Leave a Reply