Browsing Tag

GIZ

News PR NEWS

GIZ ประสานความร่วมมือ มกอช. ระดมผู้เชี่ยวชาญด้านอารักขาพืช แก้ปัญหาการนำเข้า-ส่งออกพืชในภูมิภาคอาเซียน

30/11/2018

  สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการระดับภูมิภาคเพื่อกำหนดและปรับปรุงกรอบและขั้นตอนการกำกับดูแลเพื่ออำนวยความสะดวกด้านการค้าสินค้าเกษตรในอาเซียน (Regional Wo […]…