Browsing Tag

เฝ้าระวังมอดเจาะผลกาแฟ

News

กรมวิชาการเกษตร ขอส่งข่าวเตือนภัยเกษตร เรื่อง เฝ้าระวังมอดเจาะผลกาแฟอะราบิกา

29/04/2019

กลางวันอากาศร้อน และกลางคืนอากาศเย็นในช่วงนี้ กรมวิชาการเกษตร แนะเกษตรกรผู้ปลูกกาแฟอะราบิกาให้เฝ้าระวังมอดเจาะผลกาแฟเข้าทำลายในระยะที่ต้นกาแฟติดผลอ่อน โดยจะพบมอดตัวเต็มวัยเข้าทำลายผลกาแฟได้ตั้งแต่ขนาด […]…