Browsing Tag

เด

News

สำนักงานสหกรณ์จังหวัดลำพูน เปิดอบรมเพิ่มองค์ความรู้สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร พัฒนาองค์กรเข้มแข็ง พร้อมสร้างเครือข่ายความร่วมมือตามแนวทางประชารัฐ ดันสู่ศูนย์กลางในการให้บริการด้านการเกษตรแก่สมาชิก

20/02/2019

สำนักงานสหกรณ์จังหวัดลำพูน โดยกลุ่มตรวจการสหกรณ์ จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาความเข้มแข็งสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรในจังหวัดลำพูน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โดยมีนายบุญมี จันทรวงศ์ อดีตอธิบดีกรมส่งเสร […]…