Browsing Tag

สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย (สสท.)

News

สันนิบาตสหกรณ์ฯ ลงพื้นที่ จ.สุรินทร์ ให้ความรู้ สกก.สมัชชาปราสาท ปลุกพลังศรัทธา แก้ NPL

14/03/2019

นายปรเมศวร์ อินทรชุมนุม กล่าวว่า “ดีใจที่ได้มาเยี่ยมพี่น้องเกษตรกรภาคการเกษตร ทำให้รับทราบปัญหาของ สหกรณ์การเกษตรสมัชชาประสาท ในโครงการประชุม สมาชิก กรรมการ ผู้ตรวจสอบกิจการ และฝ่ายจัดการ “ปลูกพ […]…