Browsing Tag

สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน

PR NEWS

สสท.จัดสัมมนากรรมการ ผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน เติมความรู้เรื่องกฎหมายใหม่ที่มีผลกระทบต่อสหกรณ์ หลังภาครัฐออกกฎคุมเข้มสหกรณ์

21/02/2019

 21 ก.พ.62 สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย (สสท.) จัดโครงการสัมมนาผู้บริหารและฝ่ายจัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน หลักสูตร “กฎหมายใหม่ที่มีผลกระทบกับสหกรณ์” โดยมีคณะกรรมการ ผู้จัดการสหกรณ์ออ […]…