Browsing Tag

สส.ชสอ.

News

สส.ชสอ. ยึด 5 ยุทธศาสตร์ บริหารองค์กรสู่ความสำเร็จ มุ่งสร้างสวัสดิการสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ พร้อมตั้งเป้าเป็น “องค์กรหลักในการจัดสวัสดิการที่ดีที่สุด

30/03/2019

เมื่อวันที่ 30 มี.ค.62 ดร.ก๊ก ดอนสำราญ นายกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ สหกรณ์สมาชิกของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย (สส.ชสอ.) เป็นประธานเปิดการการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 ณ ห้องประชุมวายุพักษ์แกรนด์ […]…