Browsing Tag

พ.ร.บ.เกษตรพันธสัญญา

News

สภาเกษตรกรฯเผยผลกระทบจากกฎหมายเกษตรพันธสัญญา

12/03/2019

นายคงฤทธิ์ บัวบุญ ประธานคณะทำงานศึกษาผลกระทบจากการบังคับใช้กฎหมายเกษตรพันธสัญญา สภาเกษตรกรแห่งชาติ กล่าวว่า ตามที่พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาระบบเกษตรพันธสัญญา พ.ศ.2560 ได้ประกาศและมีผลบังคับใช้เมื่ […]…