Browsing Tag

ประชุมสมัชชาสุขภาพ

News PR NEWS

ประชุมสมัชชาสุขภาพ ครั้งที่ 11 ได้ฉันทมติ 4 ประเด็น เน้นบทบาท ปชช.มีส่วนในนโยบายสุขภาพ/สนับสนุนมาตรการดูแลกีฬาอีสปอร์ต ป้องโรคเด็ก 4.0

14/12/2018

การประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 11 ประจำปี 2561 มีฉันทมติเห็นชอบ 4 ประเด็นนโยบายสาธารณะ “สร้างพื้นที่สาธารณะในเขตเมือง-อีสปอร์ตปกป้องเด็กและเยาวชน -แก้ไขปัญหาโรคไม่ติดต่อ-บริการทันตกรรม” ผลักดั […]…