Browsing Tag

บจท.

PR NEWS

บจธ. เดินหน้าสนองนโยบายรัฐ เพื่อกระจายการถือครองที่ดินอย่างเป็นธรรมและยั่งยืน ลงสำรวจพื้นที่เป้าหมาย เตรียมแผนเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรผู้ยากไร้ให้มีที่ดินทำกิน

09/07/2019

นายขจรศักดิ์ เจียรธนากุล ผู้อำนวยการสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) หรือ บจธ. เปิดเผยในระหว่างการสำรวจพื้นที่เป้าหมายในการจัดทำโครงการต้นแบบการบริหารจัดการที่ดินแบบครบวงจร ณ แปลงที่ดิน ห […]…