Browsing Tag

ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย

PR NEWS

ชสอ.นำคณะกรรมการสื่อสารองค์การและฝ่ายจัดการ ร่วมพิธีส่งมอบอาคารกิจกรรมสหกรณ์ศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านดงตาหวาน จังหวัดอุบลราชธานี

27/03/2019

รองศาสตร์จารย์พิเศษ พลโท ดร.วีระ วงศ์สรรค์ ประธานกรรมการ พร้อมด้วยนายต่อศักดิ์ ยุทธรัตน์ ประธานกรรมการสื่อสารฯ นำคณะกรรมการสื่อสารองค์การและฝ่ายจัดการ ชสอ. ร่วมพิธีส่งมอบอาคารกิจกรรมสหกรณ์ศูนย์การเรีย […]…