Browsing Tag

ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูไทย

News

“สมพล ตันติสันติสม” นั่งแท่นนายก สสอค. คนใหม่ ย้ำพร้อมสานต่องานคณะกรรมการชุดเก่า มุ่งสร้างสวัสดิการสมาชิก ควบคู่พัฒนาองค์กรเข้มแข็ง

31/03/2019

เมื่อวันที่ 31 มี.ค.62 นายอุทัย ศรีเทพ นายกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูไทย (สสอค.) เป็นประธานการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2561 สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูไ […]…