News PR NEWS

ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด จัดงาน “วันออมแห่งชาติ ประจำปี 2561” รณรงค์สมาชิกออมเงิน

31/10/2018

ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด จัดงาน “วันออมแห่งชาติ ประจำปี 2561” รณรงค์สมาชิกสหกรณ์ออมเงิน โดยมีสหกรณ์ออมทรัพย์ 280 แห่ง รวมระดมเงินออม ยอดกว่า 1.8 หมื่นล้าน ขณะที่กรมส่งเสริมสหกรณ์ ชี้ตัวเลขการออมมีแนวโน้มสูงขึ้นทุกปี สามารถช่วยพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ

31 ต.ค.61 นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิดงาน “วันออมแห่งชาติ ประจำปี 2561” จัดโดยชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด (ชสอ.) ภายใต้แนวคิด “การออมอย่างมีคุณค่าตามวิถีสหกรณ์” พร้อมมอบกระปุกออมทรัพย์ให้แก่สหกรณ์ออมทรัพย์ที่ร่วมกิจกรรมระดมเงินออม รวมทั้งมอบประกาศเกียรติคุณ และเงินรางวีลแก่ผู้ที่ได้รับรางวัลการประกวดคลิปวีดีโอ ภายใต้หัวข้อ “เคร็ดลับการออมอย่างมีคุณค่า” โดยมีรองศาสตราจารย์พิเศษ พลโท ดร.วีระ วงศ์สรรค์ ประธานกรรมการชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด และคณะ ให้การต้อนรับ ณ ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี

นายวิศิษฐ์ กล่าวว่า คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 20 ต.ค.41 กำหนดให้วันที่ 31 ตุลาคมของทุกปี เป็น “วันออมแห่งชาติ” เพื่อส่งเสริมให้คนไทยมีนิสัยรักการออม พร้อมทั้งใช้พลังของการออมในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ ซึ่งภาครัฐได้ให้การสนับสนุนมาโดยตลอด และกรมส่งเสริมสหกรณ์ มีหน้าที่ดูแลสหกรณ์ทุกประเภท ในสหกรณ์ทุกประเภทจะมีการส่งเสริมการออมเงินของสมาชิก เพื่อนำเงินออมไปใช้ประโยชน์ในการดำเนินงานของสหสกรณ์ ใขณะที่ ชสอ. ร่วมกับขบวนการสหกรณ์ออมทรัพย์รณรงค์ให้มีกิจกรรมส่งเสริมการออมสหกรณ์สมาชิกมาอย่างต่อเนื่อง และการจัดงานวันออมแห่งชาตินับว่า เป็นกิจกรรมที่สำคัญต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศเป็นอย่างยิ่ง รัฐบาลถือเป็นเรื่องสำคัญที่ต้องการความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการขับเคลื่อนการออมทรัพย์ในทุกระดับ โดยเฉพาะ ชสอ. ซึ่งเป็นศูนย์กลางของสหกรณ์ออมทรัพย์ เป็นผู้นำในการดำเนินกิจกรรมส่งเสริมด้านการออม

“หากเปรียบเทียบตัวเลขการออมเงิน และการกู้เงิน ของสมาชิกสหกรณ์ สหกรณ์ส่วนใหญ่มีอัตราการออมเงิน และกู้เงิน 50:50 หรือบางสหกรณ์มีอัตรา 70:30 แต่ไม่สหกรณ์ใดที่ปล่อยกู้เงินอย่างเดียว ส่วนใหญ่มีทั้งออมเงิน และกู้เงินไปใช้ประโยชน์ตามความจำเป็น ซึ่งเป็นการบริหารเงินภายในสหกรณ์ ถือเป็นการช่วยเหลือซึ่งกันและกันระหว่างสมาชิกสหกรณ์ เพราะเจตนาการตั้งสหกรณ์ เพื่อที่จะให้สมาชิกที่มีเงินมาเก็บออมไว้ที่สหกรณ์ เพื่อให้สมาชิกที่มีความเดือนร้อนได้ยืมไปใช้ในอัตรดอกเบี้ยที่ต่ำ และผู้ฝากก็ได้รับอัตราผลตอบแทนที่พึ่งพอใจ ซึ่งตัวเลขการออมของสมาชิกสหกรณ์ มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นทุกปี เงินออมมีการเติบโตขึ้นในทุกๆ ปี”รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ กล่าว 

ด้าน รองศาสตราจารย์พิเศษ พลโท ดร.วีระ วงศ์สรรค์ ประธานกรรมการ ชสอ. กล่าวว่า ชสอ. เป็นชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ระดับประเทศ มีภารกิจเป็นศูนย์กลางของสหกรณ์ออมทรัพย์ด้านการเงิน ด้านวิชาการ ด้านการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ และการรักษาสิทธิประโยชน์ของขบวนการสหกรณ์ ปัจจุบัน ณ วันที่ 30 ก.ย.61 มีสหกรณ์ออมทรัพย์เป็นสมาชิกทั่วประเทศ 1,089 สหกรณ์  มีสมาชิกกว่า 3.21 ล้านบาท และสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์  มีการสะสมเงินออมไว้กับสหกรณ์กว่า 1.77 ล้านล้านบาท  ดังนั้น ชสอ. ได้ร่วมกับเขตพื้นที่สหกรณ์สมาชิก  8 ภูมิภาค และสหกรณ์ออมทรัพย์ทั่วประเทศ จัดงาน “วันออมแห่งชาติ ประจำปี 2561” ขึ้น

ประธานกรรมการ ชสอ. กล่าวว่า ทั้งนี้ ได้มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการออมของสหกรณ์ออมทรัพย์ ระหว่างวันที่ 1 ส.ค.-20 ต.ค.61 โดยสหกรณ์ออมทรัพย์ทั่วประเทศเชิญชวนให้สมาชิกสหกรณ์เข้าร่วมโครงการ ส่งเสริมการออม การรับฝากเงิน และเพิ่มหุ้น ซึ่ง ชสอ. ได้ออกตั๋วสัญญาใช้เงินและเงินฝาก รุ่น “วันออมแห่งชาติ” ตั้งเป้า 10,000 ล้านบาท ผลปรากฏว่า มีสหกรณ์สมาชิกเข้าร่วมกิจกรรม 280 สหกรณ์ ยอดเงินออมประมาณ 12,000 ล้านบาท และรุ่นอื่นๆ ประมาณ 6,000 ล้านบาท รวมยอดทั้งสิ้น 18,000 ล้านบาท ซึ่งถือว่าเกินเป้าหมายที่ตั้งไว้ นอกจากนี้ มีการจัดกิจกรรมการประกวดคลิปวีดีโอส่งเสริมการออม หัวข้อ “เคล็ดลับการออมอย่างมีคุณค่า” โดยเชิญชวนให้สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมประกวด ปรากฏว่า รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ นายนนท์ สนทมิโน รางวัลรองชนะเลิศ ได้แก่ ทีมเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสงขลา จำกัด และรางวัลชมเชย ได้แก่ นางสาวสุธาวดี นาคะโร รวมทั้งมีการจัดกิจกรรมเสวนา หัวข้อ “ส่งเสริมคนไทยใส่ใจการออม เพื่อความมั่นคง มั่งคั่ง อย่างยั่งยืน” และการจัดกิจกรรมเสวนาแลกเปลี่ยนความรู้ หัวข้อ “เคล็ดลับการออมอย่างมีคุณค่าตามวิถีสหกรณ์” อีกด้วย

 

No Comments

    Leave a Reply