PR NEWS

ให้กำลังใจเกษตรกรสู้ภัยโรคลัมปีสกิน 

30/06/2021

นางสาวมนัญญา  ไทยเศรษฐ์   รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรม “ดื่มนมทานเนื้อปลอดภัย  ส่งกำลังใจให้เกษตรกร สู้ภัยโรคลัมปีสกินในโค – กระบือ” โดยมีนายปริญญา เพ็งสมบัติ ประธานกรรมการ อ.ส.ค. พร้อมด้วย ดร.อาทิตย์ เพ็ชรรัตน์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ นายสุชาติ จริยาเลิศศักดิ์ รองผู้อำนวยการ ทำการแทนผู้อำนวยการ อ.ส.ค. และผู้บริหาร อ.ส.ค. ให้การต้อนรับ  ณ สำนักงานองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตำบลท่าพระ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น เมื่อเร็วๆนี้ 

 

No Comments

    Leave a Reply