News

กรมชลฯ ร่วมจัดนิทรรศการ FTI EXPO 2022 ชูนวัตกรรม เชื่อมโยง BCG Model

29/06/2022

กรมชลประทาน ร่วมพิธีเปิด FTI EXPO 2022 : SHAPING FUTURE INDUSTRIES ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเชียงใหม่ พร้อมจัดนิทรรศการนวัตกรรมในงานชลประทาน เพื่อขับเคลื่อน BCG Model ภาคการเกษตร

นายเฉลิมเกียรติ คงวิเชียรวัฒน์ รองอธิบดีกรมชลประทาน ร่วมพิธีเปิดงาน FTI EXPO 2022 : SHAPING FUTURE INDUSTRIES ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเชียงใหม่ โดยมีพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดงาน

สำหรับการจัดงานดังกล่าว จัดขึ้นโดยสภาอุตสาหกรรมไทย ร่วมกับองค์กรชั้นนำของประเทศ ภาครัฐ ภาคเอกชนและสมาชิกสภาอุตสาหกรรมฯ ทั้ง 11 คลัสเตอร์อุตสาหกรรม 5 ภูมิภาคทั่วประเทศ และผู้ประกอบการรายย่อยในพื้นที่ภาคเหนือ กว่า 400 ราย จัดงานมหกรรมแสดงสินค้าและนวัตกรรมของอุตสาหกรรมไทย หรือ FTI EXPO 2022 ขึ้น ภายใต้แนวคิด SHAPING FUTURE INDUSTRIES ฉากทัศน์ใหม่อุตสาหกรรมไทยสู่อนาคต ซึ่งเป็นการผนึกกําลังกันครั้งสําคัญ เพื่อร่วมกันจุดกระแส ขับเคลื่อนประเทศอีกครั้ง หลังวิกฤติการณ์ Covid19 (Restart Thailand) ส่งเสริมให้เกิดการค้า การลงทุนของภาคธุรกิจ มุ่งเน้นการแสดงศักยภาพ นํานวัตกรรมและเทคโนโลยีล้ำหน้า มาตอบโจทย์การใช้ชีวิตในยุคใหม่ (New Normal) หวังสร้างความเชื่อมั่นต่อนักลงทุนทั่วโลก

ทั้งนี้ หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ร่วมจัดนิทรรศการ “เกษตรไทยพัฒนาสู่ความยั่งยืน” โดยจัดแสดงผลงาน ระบบการบริหารจัดการภาคเกษตร ครบทั้งห่วงโซ่อุปทาน ต้นน้ำ กลางน้ำ ปลายน้ำ นวัตกรรมงานชลประทาน พัฒนาระบบเกษตรอัจฉริยะ จัดการแปลงเกษตรครบวงจร ส่งเสริมการผลิต การตลาด พืชและสัตว์เศรษฐกิจ บริเวณ บูธ A-103

ในส่วนของกรมชลประทานได้นำเสนอความเชื่อมโยงของสายน้ำ จากต้นน้ำถึงปลายน้ำ โดยนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้ในการบริหารจัดการน้ำ ให้เกิดผลดีมีประสิทธิภาพอย่างยั่งยืน ตามแนวคิด BCG Model
Bio Economy (การสร้างมูลค่า) โดยการพัฒนาทุ่นยางพาราเพื่อดักวัชพืชทางน้ำในทางน้ำชลประทาน และการใช้สารละลายกำจัดผักตบชวาแทนการใช้สารเคมีทำให้เกิดความปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อม
Circular Economy (การหมุนเวียน) โดยการใช้เครื่องจักรผลิตไม้อัดจากผักตบชวา เป็นการใช้ผักตบชวาให้เกิดประโยชน์ในการผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ เช่น โต๊ะไม้อัดจากผักตบชวา นาฬิกา และทุ่นยางพารา
Green Economy (ความสมดุลและยั่งยืน) จากการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมในการบริหารจัดการน้ำ ทำให้แหล่งน้ำที่สะอาด และบริหารการใช้ น้ำได้อย่างเหมาะสม

นอกจากนี้ ในอนาคตจะมีการผลักดันการใช้ปูนซีเมนต์ไฮดรอลิกในงานก่อสร้างของกรมชลประทานเพื่อสนับสนุนการลดก๊าซเรือนกระจกได้อย่างมีนัยสำคัญ ซึ่งปัจจุบัน ได้เริ่มใช้แล้วในงานจ้างก่อสร้างปรับปรุงคลองยม – น่าน และอาคารประกอบ โครงการปรับปรุงคลองยม – น่าน จังหวัดสุโขทัย

ทั้งนี้ ขอเชิญชวนประชาชนทั่วไปเข้าชมงานดังกล่าว ได้ตั้งแต่วันที่ 29 มิถุนายน – 3 กรกฎาคม 2565 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเชียงใหม่

No Comments

    Leave a Reply