News

เปิดรั้วปี 65 … คณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ จัดเต็มหลักสูตรวิชาการ + วิทยาการ ป้อนบุคลากรคุณภาพให้กับการแพทย์ยุคใหม่

29/06/2022

เปิดรั้วเป็นทางการครั้งแรกในปี 2565 สำหรับ คณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์ การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ซึ่งมีพันธกิจ คือ ผลิตบัณฑิต การสร้างสรรค์ผลงานวิจัยและนวัตกรรม การให้บริการวิชาการ และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม เติมเต็มบุคลากรการแพทย์ในสาขาที่ขาดแคลนให้แก่ประเทศชาติ ตามปรัชญา “สร้าง ครูผู้สร้าง” “เติมเต็ม บุคลากรการแพทย์ในสาขาที่ขาดแคลนให้แก่ประเทศชาติ” “พัฒนา ทุนทางปัญญาและความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพวิทยาศาสตร์การแพทย์” “ก่อเกิด บ้านแห่งการเรียนรู้ชั่วชีวิต” และในปีการศึกษาล่าสุดนี้ได้เปิดคณะฯ เยี่ยมชมสถานที่ในการเรียนรู้ ฝึกสอน และปฏิบัติงานจริง อาทิ  โรงเรียนนักอัลตราชาวด์ทางการแพทย์ โรงเรียนรังสีเทคนิค โรงเรียนวิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวและสุขภาพ ฯลฯ  ภายในงานโชว์เทคโนโลยีทันสมัย อาทิ  ห้องชีวกลศาสตร์ เป็นการวิเคราะห์ท่าทางการเคลื่อนไหวแบบ 3 มิติ (3D-Dimension Movement Analysis) ตัวอย่างเครื่องมือที่นำมาสอนนักศึกษาเพื่อให้ก้าวไกลทันโลก ฯลฯ

ศาสตราจารย์ แพทย์หญิงจิรพร เหล่าธรรมทัศน์ คณบดีคณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ  เผยว่า      มีวิสัยทัศน์ดำเนินการเป็นบ้านแห่งการเรียนรู้ เพื่อสร้างบุคลากร องค์ความรู้ งานวิจัยและนวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพและการแพทย์เพื่อตอบสนองความต้องการของประเทศชาติและประชาชน พร้อมพันธกิจ ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพภายใต้หลักสูตรที่ได้มาตรฐานวิชาการและมาตรฐานวิชาชีพ วิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการแพทย์และการสาธารณสุขในลักษณะบูรณาการ สหวิทยาการเพื่อสร้างความเป็นเลิศวิชาการการแก้ไขปัญหาสาธารณสุขของประเทศ รวมถึงการนำไปต่อยอดและใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์รวมถึงสาธารณประโยชน์ ให้บริการทางวิชาการ วิชาชีพด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพบนพื้นฐานของมาตรฐานวิชาชีพและการสร้างทุนทางปัญญาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน อนุรักษ์ฟื้นฟูสืบสานและเผยแพร่ภูมิปัญญาการสร้างองค์ความรู้และทำความเข้าใจวัฒนธรรมวิถีชีวิตและสืบสานพระปณิธานใน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี องค์ประธานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ที่ทรงมุ่งหวังให้วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ซึ่งเป็นหน่วยงานภายใต้การกำกับของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เป็นศูนย์กลางการศึกษาและวิจัยสู่ความเป็นเลิศด้านวิชาการและวิชาชีพเพื่อบริการมวลมนุษยชาติอย่างยั่งยืน ภายใต้ปรัชญา “เป็นเลิศเพื่อทุกชีวิต”

ในปีการศึกษา 2565 นี้ คณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ จัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และหลักสูตรระยะสั้นผลิตบุคลากรในสาขาวิชาชีพที่ขาดแคลน ในการเยี่ยมชมแต่ละหลักสูตรได้นำเสนอการเรียนการสอนและเทคโนโลยีที่ทันสมัย ประกอบด้วย  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์สุรเชษฎ์  สิริพงษ์สกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนนักอัลตราซาวด์ทางการแพทย์, อาจารย์ปรเมษฐ์ วงษา  ผู้อำนวยการโรงเรียนรังสีเทคนิค, รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริรัตน์  หิรัญรัตน์  ผู้อำนวยการโรงเรียนวิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวและสุขภาพ, อาจารย์ นายแพทย์สุขสันต์ กนกศิลป์ อาจารย์ประจำหลักสูตรฉุกเฉินการแพทย์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์การแพทย์ ได อาจารย์รดา  เพ็ชรขัน ผู้อำนวยการโรงเรียนนวัตกรรมการบริหารจัดการสถานพยาบาล

“ปัจจุบันสังคมไทยมีจำนวนผู้สูงอายุเพิ่มสูงขึ้นเรื่อย ๆ ล่าสุดอยู่ที่ประมาณ 12.5 ล้านคน และเป็นผู้ป่วยติดเตียงอีก 200,000 คน ขณะที่สัดส่วนการเกิดและจำนวนประชากรวัยทำงานลดน้อยลง ทำให้การผลิตบุคลากรเพื่อดูแลผู้สูงอายุมีจำนวนน้อยตามไปด้วย ซึ่ง คณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ มุ่งเน้นการผลิตบุคลากรทางการแพทย์เพื่อเข้ามาเติมเต็ม ควบคู่กับการสร้างสรรค์ผลงานวิจัย และนวัตกรรมใหม่ ๆ จึงได้เปิดสาขาวิชาเกี่ยวกับการดูแลผู้สูงอายุเข้ามาเพิ่มเติม เพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ เช่น โรงเรียนวิทยาศาสตร์การแพทย์ โรงเรียนนักอัตราซาวด์ทางการแพทย์ รวมทั้งโรงเรียนรังสีเทคนิค  เป็นโอกาสที่นักศึกษาจะได้เรียนรู้ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ลงมือทำในสถานที่จริง พร้อมหยิบใช้เครื่องมือต่าง ๆ เตรียมความพร้อมให้คล่องตัว สามารถดูแลผู้สูงอายุได้ครบวงจร ทั้งในเรื่องกายวิภาคศาสตร์ จิตวิทยา และโภชนาการ ฯลฯ ที่นี่เป็นอาชีพแห่งอนาคต”

คณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ที่ตั้ง 906 ถนนกำแพงเพชร 6 แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210 โทร.0-2576-6000 ต่อ 8753

อีเมล์  healthsciences@pccms.ac.th

เว็บไซต์ http://hst.pccms.ac.th/

เฟซบุ๊ก https://www.facebook.com/HST.PCCMS

No Comments

    Leave a Reply