News

กรมชลฯ ลุย!! จ้างแรงงานปี 66 ยอดสมัครแล้วกว่า 16,400 คน จากเป้า 86,000 คน

28/12/2022

กรมชลประทาน เดินหน้าจ้างแรงงานช่วยเหลือเกษตรกรปี 2566 อย่างต่อเนื่อง ล่าสุดมีผู้สมัครกว่า 16,400 คน ตั้งเป้าจ้างแรงงานสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรทั่วประเทศ 86,000 คน

นายประพิศ จันทร์มา อธิบดีกรมชลประทาน เปิดเผยว่า ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยการนำของ ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้มีนโยบายช่วยเหลือเกษตรกรทั่วประเทศ ให้มีรายได้เสริมในช่วงฤดูแล้ง ด้วยการจ้างแรงงานชลประทาน เพื่อช่วยเหลือเกษตรกร ในปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยในปีนี้มีแผนจ้างแรงงานวงเงิน 5,336 ล้านบาท สามารถจ้างแรงงานได้ประมาณ 86,000 คน ระยะเวลาการจ้างอยู่ระหว่าง 3 – 10 เดือน วงเงินจ้างแรงงานอยู่ระหว่าง 26,100 – 87,000 บาท/คน(ขึ้นอยู่กับระยะเวลาในการจ้าง/คน) โดยเกณฑ์การจ้างแรงงานจะพิจารณากลุ่มเป้าหมาย 4 กลุ่ม ดังนี้ 1. เกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนกับกรมส่งเสริมการเกษตรหรือเกษตรกรในพื้นที่ 2. สมาชิกกลุ่มผู้ใช้น้ำของกรมชลประทานในพื้นที่ 3. ประชาชน และผู้ใช้แรงงานทั่วไป และ 4. หากแรงงานในพื้นที่มีไม่เพียงพอให้พิจารณาจ้างเกษตรกรหรือแรงงานในพื้นที่ใกล้เคียง จากหมู่บ้าน ตำบล อำเภอ จังหวัด และลุ่มน้ำ ตามลำดับ

ปัจจุบันมีการจ้างแรงงานทั่วประเทศไปแล้วประมาณ 16,408 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 19 ของแผนฯ โดยจังหวัดที่มีผลการจ้างแรงงานมากที่สุด 3 ลำดับ ได้แก่ จังหวัดนครพนม 1,861 คน จังหวัดอำนาจเจริญ 1,191 คน และจังหวัดเชียงใหม่ 1,110 คน

สำหรับรูปแบบงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ งานซ่อมแซม บำรุงรักษา ขุดลอก ปรับปรุงงานชลประทาน โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งานก่อสร้างแหล่งน้ำและระบบส่งน้ำเพื่อชุมชน แก้มลิง การจัดการคุณภาพน้ำ รวมทั้งโครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ เป็นต้น ทั้งนี้ เพื่อให้เกษตรกรมีรายได้ทดแทนการว่างเว้นจากการทำการเกษตร

สำหรับเกษตรกรและประชาชนทั่วไป ที่วนใจเข้าร่วมโครงการฯ สามารถติดต่อสอบถามหรือสมัครได้ที่โครงการชลประทานใกล้บ้าน หรือทางสายด่วนกรมชลประทาน 1460 ชลประทานบริการประชาชน

No Comments

    Leave a Reply