News

สูบผันน้ำคลองพระองค์ฯ-บางพระ แก้แล้งเมืองชล พร้อมทำประโยชน์สังคมต้นน้ำ (CSR)

28/07/2021

ตามที่รัฐบาลได้กำหนดให้พื้นที่ภาคตะวันออกของไทย เป็นเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) เพื่อรองรับการขยายตัวของเศรษฐกิจในอนาคต โดยเฉพาะการอุปโภค-บริโภค การเกษตร การท่องเที่ยว และภาคอุตสาหกรรม ที่อาจส่งผลให้มีความต้องการใช้น้ำเพิ่มมากขึ้น กรมชลประทาน ได้กำหนดแผนพัฒนาแหล่งน้ำและบริหารจัดการน้ำ เพื่อสร้างเสถียรภาพด้านการใช้น้ำให้กับทุกภาคส่วนอย่างเท่าเทียมกัน ตามนโยบายของรัฐบาล

นายประพิศ จันทร์มา อธิบดีกรมชลประทาน เปิดเผยว่า จากการคาดการณ์ความต้องการใช้น้ำในพื้นที่ EEC ที่ประกอบไปด้วยพื้นที่จังหวัดชลบุรี ระยอง และฉะเชิงเทรา นั้น คาดว่าในอีก 10 ปีข้างหน้า (ปี 2574) จะมีความต้องการใช้น้ำเพิ่มขึ้นอีกประมาณ 358 ล้านลูกบาศก์เมตร (ล้าน ลบ.ม.) โดยเฉพาะพื้นที่จังหวัดชลบุรี ซึ่งเป็นพื้นที่หลักของ EEC ความต้องการใช้น้ำเพิ่มจะมีมากที่สุด แต่แหล่งน้ำในจังหวัดชลบุรีกลับมีปริมาณไม่เพียงพอ กรมชลประทาน จึงได้ดำเนินการโครงการสูบผันน้ำเชื่อมโยงคลองพระองค์ไชยานุชิต – อ่างเก็บน้ำบางพระ ซึ่งก่อสร้างแล้วเสร็จเมื่อปี 2558 ถือเป็นอีกหนึ่งโครงการสำคัญที่จะสามารถเพิ่มปริมาณน้ำต้นทุนให้กับอ่างเก็บน้ำบางพระ จังหวัดชลบุรี ได้เฉลี่ยปีละประมาณ 70 ล้าน ลบ.ม. และยังสามารถบรรเทาปัญหาน้ำท่วมขังในพื้นที่คลองพระองค์ไชยานุชิต จังหวัดฉะเชิงเทรา ได้อีกด้วย

กรมชลประทาน โดยสำนักงานชลประทานที่ 9 ได้บูรณาการร่วมกับการประปาส่วนภูมิภาค และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการสูบผันน้ำส่วนเกินที่ต้องระบายทิ้งลงสู่ทะเลอ่าวไทย ในช่วงฤดูฝนจากคลองพระองค์ไชยานุชิต ไปลงอ่างเก็บน้ำบางพระ เพื่อเพิ่มปริมาณน้ำเก็บกักให้มากขึ้น ซึ่งได้ผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมในพื้นที่กับผู้ที่ได้รับผลกระทบ จนนำไปสู่การทำบันทึกข้อตกลงร่วมกัน (MOU) ด้วยการกำหนดเกณฑ์การพิจารณาอนุญาตให้ผันน้ำที่จะต้องไม่กระทบต่อพื้นที่ต้นน้ำในเขตจังหวัดฉะเชิงเทรา และตลอดการดำเนินงาน 5 ปีที่ผ่านมา กรมชลประทาน ได้สูบผันน้ำตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดอย่างเคร่งครัด สามารถแก้ไขและบรรเทาปัญหาการขาดแคลนน้ำในพื้นที่จังหวัดชลบุรีได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยไม่กระทบกับพื้นที่ต้นน้ำ นอกจากนี้ ยังได้ตอบแทนคืนกลับสู่สังคมต้นน้ำ ด้วยการจัดทำโครงการสนับสนุนงบประมาณดูแลด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม (CSR) ไม่ว่าจะเป็นโครงการสร้างรั้วให้กับโรงเรียนต่าง ๆ การจัดซื้อเรือกำจัดวัชพืชแบบฟันย่อยพร้อมค่าน้ำมันเชื้อเพลิง โครงการก่อสร้างลานและศาลาอเนกประสงค์ในวัดและโรงเรียน การสนับสนุนกิจกรรมงานวันเด็ก และยังมีโครงการอื่น ๆ อีกหลายโครงการที่ช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตของกลุ่มผู้ใช้น้ำต้นทางให้ดียิ่งขึ้น

ทั้งนี้ กรมชลประทาน ยังคงมุ่งมั่นเดินหน้าสร้างความมั่นคงด้านน้ำให้กับทุกภาคส่วนในพื้นที่ภาคตะวันออก เพื่อสนับสนุนความต้องการใช้น้ำที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยมีเป้าหมายที่จะสร้างเสถียรภาพและความมั่นคงด้านน้ำอย่างเพียงพอ ทั่วถึง และเป็นธรรม

No Comments

    Leave a Reply