News

รองอธิบดี พด. ลุย ตรวจเยี่ยมแปลงพื้นที่ปรับเปลี่ยนของหมอดินอาสา และร่วมปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียว ในพื้นที่สังกัดเขต 4 อุบลราชธานี

27/09/2020

นายถวิล มั่งนุ้ย รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน ด้านปฏิบัติการ พร้อมด้วยนายชาติชาย ประสาระวัน ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 4 และผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดิน ผู้อำนวยการกลุ่ม หัวหน้าฝ่าย บุคลากรในสังกัด ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมแปลง พื้นที่ปรับเปลี่ยนจากการปลูกข้าว เป็นการปลูกพืชผสมผสาน โดยใช้หลักการโคก หนอง นา โมเดล ในพื้นที่ของนายนิวัฒน์ โภคทรัพย์ หมอดินอาสาประจำหมู่บ้านนาเจริญ โดยในพื้นที่ดังกล่าว ได้ทำการปรับเปลี่ยนจากการปลูกข้าวเพียงชนิดเดียว มาเป็นการปลูกพืชแบบผสมผสาน เพื่อเป็นแปลงต้นแบบ ให้กับเกษตรกรในพื้นที่ สามารถนำไปปรับใช้ หรือเป็นสถานที่เรียนรู้ ศึกษาดูงาน ได้อย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งมีกิจกรรมการปลูกแฝกเพื่อป้องกันการชะล้างพังทลายของหน้าดิน การปรับปรุงบำรุงดิน การใช้ประโยชน์บ่อน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน นอกจากนั้นยังมีการรวมกลุ่ม สร้างเครือข่าย กลุ่มเกษตรกร ให้มีความเข้มแข็งในชุมชน เพื่อให้ชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองได้ นำไปสู่การเกษตรแบบยั่งยืนในอนาคต และยังร่วมปลูกต้นไม้ในพื้นที่ดังกล่าว เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว ในโครงการ “ล้านกล้า รักษ์แผ่นดิน” เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในวันที่ 26 กันยายน 2563 ณ แปลงเกษตรกร นายนิวัฒน์ โภคทรัพย์ หมอดินอาสาประจำหมู่บ้านนาเจริญ หมู่ 10 ตำบลนาอุดม อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร

No Comments

    Leave a Reply