PR NEWS

ยกระดับ มาตรฐานพรีเมียม

27/08/2021

นายชวลิต  ขาวปลอด  หัวหน้าสำนักงานอ.ส.ค.ภาคเหนือตอนบนมอบหมายให้ นายทินกร ศรียาบ หัวหน้าแผนกส่งเสริมการเลี้ยงโคนมภาคเหนือตอนบนรับซื้อน้ำนมดิบจากฟาร์มที่เข้าร่วมโครงการ “ยกระดับคุณภาพอาหารเพื่อพัฒนาคุณภาพน้ำนมดิบมาตรฐานพรีเมียมสู่รายได้ที่เพิ่มขึ้น”   เพื่อนำมาผลิตเป็นผลิตภัณฑ์นมพรีเมียมไทย-เดนมาร์คและส่งตรวจวิเคราะห์คุณภาพเพื่อนำเอกสารยื่นรับรองอย.และยังเก็บตัวอย่างน้ำนมดิบมาวิเคราะห์คุณภาพมาวางแผนการส่งเสริมและพัฒนาการเลี้ยงโคนม ณ.ศูนย์รวบรวมน้ำนมดิบ สหกรณ์โคนมแม่วาง จำกัด  อำเภอแม่วาง  จังหวัดเชียงใหม่  เมื่อเร็วๆนี้

No Comments

    Leave a Reply