News

พิพิธภัณฑ์การเกษตรฯ คุมเข้มมาตรการป้องกัน Covid – 19

27/07/2021


เตรียมพร้อม 100 % แม้อยู่ในช่วงปิดให้บริการชั่วคราว
พลอากาศเอกเสนาะ พรรณพิกุล ผู้อำนวยการสำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เปิดเผยว่า “จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา หรือ Covid – 19 ที่ทวีความรุนแรงอย่างหนัก ซึ่งส่งผลกระทบไปในทุกภาคส่วน รวมถึงพิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ มีความจำเป็นต้องปิดให้บริการพิพิธภัณฑ์เป็นการชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 27 เมษายน 2564 เป็นต้นมา เพื่อลดความเสี่ยงและป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนา หรือ Covid – 19 และเป็นการปฏิบัติตามข้อกำหนดตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 อย่างเคร่งครัด อย่างไรก็ตามทางพิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ ยังคงตระหนักและให้ความสำคัญในการเตรียมความพร้อมเต็มที่ เพื่อให้ผู้ที่จะเข้าใช้บริการในอนาคต เกิดความเชื่อมั่น และสามารถเข้าใช้บริการพิพิธภัณฑ์ได้อย่างมั่นใจ เมื่อเปิดให้บริการ โดยยกระดับมาตรการป้องกัน Covid สูงสุด อาทิ

1. เจ้าหน้าที่ บุคลากรในหน่วยงานทั้งหมดเข้ารับการฉีดวัคซีนเข็มแรกในเดือนมิถุนายน 2564 ที่ผ่านมา
เพื่อป้องกันและลดความรุนแรงของโรค Covid – 19 และมีกำหนดฉีดเข็ม 2 ในช่วงเดือนกันยายน 2564
2. จัดให้มีการปฏิบัติงานนอกสถานที่ (Work from home) 100 % ในกรณีที่มีความจำเป็นต้องเข้า
ปฏิบัติงาน ณ สำนักงานจัดให้มีการสลับวันทำงาน และการปฏิบัติงานเหลื่อมเวลาโดยปรับให้สอดคล้องกับสถานการณ์ คำนึงถึงสุขภาพและความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงานกับประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการจัดการงาน เพื่อลดความแออัดและการติดต่อสัมผัสระหว่างบุคคล
3. ห้ามผู้ปฏิบัติงานนอกสถานที่ออกนอกพื้นที่ปฏิบัติงาน เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากหัวหน้างานหรือมีความ
จำเป็น
4. เน้นย้ำให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานตามหลัก D M H T T อย่างเคร่งครัด เช่น กำหนดให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติ
งานทุกคน สวมหน้ากากผ้า หรือหน้ากากอนามัย ทุกครั้งที่อยู่ในพื้นที่ส่วนรวม หมั่นล้างมือด้วยสบู่หรือเจลแอลกอฮอล์ และจัดให้มีการฉีดน้ำยาฆ่าเชื้อโรคในพื้นที่อาคารสำนักงาน อาคารเรือนพัก และ MADO Pavilion ทำความสะอาดพื้นที่ผิวสัมผัสทุก 2 ชั่วโมง พร้อมทั้งมาตรการคัดกรองตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายทุกครั้ง
5. จัดให้มีการใช้เทคโนโลยีในการขับเคลื่อนงาน และติดตามผลการดำเนินงาน รวมไปถึงการจัดประชุม
ร่วมกับหน่วยงานอื่นผ่านทางออนไลน์

พลอากาศเอกเสนาะ  พรรณพิกุล ผู้อำนวยการสำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  กล่าวเพิ่มเติมว่า “นอกจากนี้ทางพิพิธภัณฑ์การเกษตรฯ ได้มีการจัดกิจกรรม หลักสูตรการเรียนรู้เกษตร ผ่านทางออนไลน์ ไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมท่องเที่ยวสุขสันต์ ที่พิพิธภัณฑ์เกษตรฯ หลักสูตรเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง online โครงการสืบสาน สร้างสรรค์ สู่สังคมการเรียนรู้เกษตรเศรษฐกิจพอเพียง ในรูปแบบออนไลน์ ผ่าน Application Zoom กิจกรรมอบรมวิชาของแผ่นดินออนไลน์ รวมถึงรายการออนไลน์ต่างๆ เพื่อส่งต่ออองค์ความรู้ภาคการเกษตรให้พี่น้องประชาชนได้ร่วมเรียนรู้ เกิดเป็นแรงบันดาลใจในการสร้างคลังอาหาร สร้างรายได้เพื่อการพึ่งตนเองในอนาคตได้
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์ 02-529-2212-13, 094-649-2333 คลิกดูรายละเอียดได้ที่ www.wisdomking.or.th หรือ Facebook พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ
ขอขอบคุณที่เผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายประชาสัมพันธ์ โทร.087-359-7171

No Comments

    Leave a Reply