PR NEWS

กอ.กทม. คล้องแขน ‘มุสลิมไทยโพสต์’ จัดวันแบ่งปันซะกาต ระดมทุนหนุนการศึกษาเด็กกำพร้ากทม. กระตุ้นการแบ่งปันสังคม

27/05/2019

คณะกรรมการอิสลามประจำกรุงเทพมหานคร (กอ.กทม.) ร่วมกับบริษัท เอ็มเน็ต โซลูชั่น จำกัด (มุสลิมไทยโพสต์) จัดงาน “วันแบ่งปันซะกาต” เพื่อระดมทุนในการสนับสนุนการศึกษาให้กับเด็กกำพร้าและยากจนในเขตกรุงเทพฯ ส่งเสริมการศึกษาพัฒนาอาชีพพร้อมปลูกจิตสำนึกแก่เด็กด้อยโอกาส กระตุ้นให้เกิดการแบ่งปันสร้างประโยชน์ต่อสังคมส่วนรวม

นายสมัย เจริญช่าง ประธานการจัดงานวันแบ่งปันซะกาต กทม. เปิดเผยว่า คณะกรรมการอิสลามประจำกรุงเทพมหานคร (กอ.กทม.) ได้ร่วมกับบริษัท เอ็มเน็ต โซลูชั่น จำกัด (มุสลิมไทยโพสต์) เพื่อจัดหาทุนการศึกษาให้กับเด็กกำพร้าและยากจนในเขตกรุงเทพมหานคร ประจำปีการศึกษา 2562 ที่กำลังศึกษาในระดับต่างๆ เพื่อให้ได้มีโอกาสศึกษาต่อจนจบการศึกษาในระดับที่สูง อันจะลดปัญหาทางสังคม และเป็นการส่งเสริมพัฒนาเยาวชนทางการศึกษา

การมอบทุนในครั้งนี้ มีเด็กกำพร้าและยากจนผ่านการพิจารณาตามคุณสมบัติและเงื่อนไขในการขอรับทุนการศึกษาจากกองทุนดังกล่าว จนกว่าจะจบการศึกษาด้านศาสนาระดับซานะวีย์ (มัธยมศึกษาตอนปลาย) จำนวน 100 คน ซึ่งอยู่ในการดูแลของกองทุนฯ ที่ต้องอุดหนุนค่าใช้จ่ายให้เด็กนักเรียนเหล่านี้ในทุกๆเดือน โดยกิจกรรมดังกล่าว ได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2554 จนถึงปัจจุบัน ซึ่งเป็นการสนับสนุนนโยบายของชาติที่ต้องการพัฒนาและส่งเสริมการศึกษาของเยาวชน นอกจากนี้ยังได้นำทุนบางส่วนเพื่อช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ไฟไหม น้ำท่วม และอื่น”ประธานการจัดงานฯ เผย

คณะกรรมการอิสลามประจำกรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นนิติบุคคลและเป็นองค์กรศาสนาอิสลาม ตามพระราชบัญญัติการบริหารองค์กรศาสนาอิสลาม พ.ศ. 2540  ทำหน้าที่ดูแลมัสยิดและพี่น้องมุสลิมในกรุงเทพมหานคร ได้จัดตั้ง กองทุนการศึกษาสำหรับเด็กกำพร้าและยากจน ซึ่งมีนายทวิช  อารียะกิจโกศล กรรมการอิสลามประจำกรุงเทพมหานคร ที่ได้รับแต่งตั้งจากประธานกรรมการอิสลามประจำกรุงเทพมหานครให้เป็นประธานกองทุนการศึกษาสำหรับเด็กกำพร้าและยากจน

ด้านนายบัญญัติ ทิพย์หมัด รองประธานการจัดงาน ได้กล่าวถึงวัตถุประสงค์การจัดงานดังกล่าวว่า กิจกรรมที่จัดขึ้นในครั้งนี้ เพื่อจัดหาทุนการศึกษาให้กับนักเรียนที่เรียนดีแต่กำพร้า และยากจนในเขตกรุงเทพมหานคร ส่งเสริมสนับสนุนการศึกษานักเรียนที่เรียนดีแต่กำพร้าและยากจน ให้มีโอกาสทางการศึกษาที่ดีขึ้นในเขตกรุงเทพมหานคร พร้อมพัฒนาอาชีพให้กับครอบครัวของเด็กกำพร้าในเขตกรุงเทพมหานคร ปลูกฝังคุณธรรมการพัฒนาจิตใจเด็กและเยาวชนให้เป็นผู้มีคุณธรรมนอกจากนี้ยังได้ดำเนินการสาธารณประโยชน์อื่นๆ อาทิ เพื่อช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ไฟไหม น้ำท่วม เป็นต้น

ภายในงานดังกล่าว ได้มีการจัดพื้นที่ารออกร้านของบริษัทที่ได้ตรารับรองผลิตภัณฑ์ฮาลาล การออกร้านและสาธิตผลิตภัณฑ์พื้นเมืองในเขตกรุงเทพฯ การออกร้านองค์กรการกุศลของมูลนิธิและสถาบันการศึกษาต่างๆในเขตกรุงเทพฯ การจัดนิทรรศการกองทุนการศึกษาสำหรับเด็กกำพร้าและยากจนของคณะกรรมการอิสลามประจำกรุงเทพมหานคร การเสวนาวิชาการกองทุนการศึกษาสำหรับเด็กกำพร้าและยากจน ตลอดจนการแสดงความสามารถของเด็กนักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษาในเขตกรุงเทพฯ

การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ คณะผู้จัดงานได้คาดหวังว่าจะสามารถจัดหาทุนการศึกษาให้กับนักเรียนที่เรียนดี แต่กำพร้าและยากจนในเขตกรุงเทพมหานครได้ตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้ทั้งยังต้องการสร้างขวัญและกำลังใจที่ดีแก่ครอบครัวของนักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษาโดยเปิดโอกาสให้ประชาชนทั่วไปได้มีส่วนร่วมในการช่วยเหลือสังคม กระตุ้นให้เกิดการแบ่งปันเพื่อการศึกษาของเยาวชน และประโยชน์ต่อส่วนรวมต่อไป” รองประธานการจัดงานฯ กล่าว

ทั้งนี้ ตามหลักกาการจ่ายซะกาตเป็นบทบัญญัติทางกฏหมายอิสลามที่กำหนดให้บุคคลและนิติบุคคลมุสลิมที่มีทรัพย์สินถึงพิกัดอัตราที่ศาสนากำหนดไว้ (นิศอบ) ในวันครบรอบปีจันทรคติจะต้องจ่ายทรัพย์สินนี้ออกไปจำนวนหนึ่งในอัตราที่ศาสนากำหนดไว้ ซึ่งในทางศาสนาการจ่ายซะกาตเป็นวินัยบัญญัติสำคัญหนึ่งใน 5 ประการ สำหรับมุสลิมจะต้องปฏิบัติ การหลีกเลี่ยงถือเป็นบาปใหญ่และเป็นการเนรคุณต่อพระเจ้า แต่หากมองในทางเศรษฐกิจและสังคม ซะกาต คือ ภาษีที่พลเมืองมุสลิมทุกคนต้องจ่ายกลับสู่สังคมตามกำหนดเวลา ตามกรรมวิธีและตามอัตราที่ศาสนากำหนดไว้ ดังนั้น ซะกาตจึงไม่ใช่การบริจาคทานตามความสมัครใจ แต่ถือเป็นการจ่ายภาษีของศาสนาอิสลาม เพื่อแบ่งปันแก่ผู้ด้อยโอกาสในสังคม…

No Comments

    Leave a Reply