News

ประธานบอร์ด อ.ส.ค.คนใหม่ท้าชนวิกฤติโควิด-19

26/07/2021

ประธานบอร์ด อ.ส.ค. คนใหม่ท้าชนวิกฤติโควิด-19 เร่งเดินหน้าขับเคลื่อนอ.ส.ค.ขึ้นแท่นผู้นำด้านอุตสาหกรรมโคนมครบวงจร ส่งเสริมนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อยกระดับฟาร์มสู่มาตรฐาน พร้อมปรับกลยุทธ์ธุรกิจผลิตภัณฑ์นมไทย-เดนมาร์คเชิงรุก มุ่งพัฒนาอุตสาหกรรมการผลิตผลิตภัณฑ์นมที่ทันสมัยสอดคล้องกับความต้องการของตลาด เร่งต่อยอดธุรกิจเพื่อเพิ่มตลาดสินค้าด้วยนวัตกรรม รักษาฐานลูกค้าเก่า ควบคู่หาช่องทางเพิ่มจำนวนคู่ค้าทั้งในและต่างประเทศ

นายปริญญา เพ็งสมบัติ ประธานกรรมการองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) กล่าวภายหลังเข้ารับการดำรงตำแหน่งประธานกรรมการ อ.ส.ค. คนใหม่ว่าจะเร่งขับเคลื่อนนโยบายด้านการพัฒนาอ.ส.ค. ให้เป็นองค์กรชั้นนำด้านอุตสาหกรรมโคนมแบบครบวงจรโดยเร็ว โดยยึดแนวทางการตลาดนำการผลิตด้วยการเร่งปรับเปลี่ยนต่อยอดธุรกิจเพื่อเพิ่มตลาดสินค้าด้วยนวัตกรรม การเพิ่มจำนวนคู่ค้าทั้งในและต่างประเทศ หรือการสร้าง New S-curve ควบคู่กับการสร้างความมั่นคงและยั่งยืนของอาชีพการเลี้ยงโคนมแก่เกษตรกรโคนมให้มีความเข้มแข็งมากขึ้น รวมทั้งเร่งพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่องทั้งด้านบุคลากรให้มีความชาญฉลาด กระบวนการทำงานที่ได้มาตรฐานสากล และเทคโนโลยีอัจฉริยะ เพื่อให้อ.ส.ค. มีศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันด้วยต้นทุนที่ต่ำ รวมทั้งมีผลิตภัณฑ์ที่มูลค่าและกำไรต่อหน่วยที่สูงขึ้น โดยเน้น 4 ด้าน คือ 1.ด้านการบริหารจัดการองค์กร 2.ด้านการส่งเสริมการเลี้ยงโคนม 3.ด้านการแปรรูปผลิตภัณฑ์นม 4.ด้านการตลาดและการจำหน่ายผลิตภัณฑ์นม


โดยในส่วนของด้านการบริหารจัดการองค์กร มุ่งบริหารงานองค์กรด้วยหลักธรรมาภิบาล ช่วยสร้างสรรค์และส่งเสริมองค์กรให้มีศักยภาพและประสิทธิภาพ พัฒนาบุคลากรมุ่งเน้นการสร้างบริบทงานเชิงกลยุทธ์และนวัตกรรมซึ่งเป็นบริบทงานการสร้างมูลค่าใหม่ และการขับเคลื่อนงานกลยุทธ์ไปสู่อนาคตตามเป้าหมาย พัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลรองรับการปรับเปลี่ยนธุรกิจ และการพัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพบุคลากรขององค์กร พัฒนาให้มีการจัดการนวัตกรรมภายในองค์กรให้เป็นปัจจัยที่มีส่วนสำคัญต่อการดำเนินงานและการบริหารงานองค์กร เพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่ต้องการและเป็นแนวทางในการคลี่คลายปัญหาลดความสูญเสียหรือพลิกวิกฤติสู่โอกาสให้กับองค์กร บริหารจัดการองค์กรเริ่มตั้งแต่การเตรียมความพร้อมกระบวนการที่ดีเป็นระบบ
ทำจริงอย่างทั่วถึง และปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง เพื่อนำไปสู่ผลลัพธ์การดำเนินงานที่ดีและชัดเจน

ส่วนด้านการส่งเสริมการเลี้ยงโคนม มุ่งสร้างความมั่นคงและยั่งยืนของอาชีพการเลี้ยงโคนมแก่เกษตรกรโคนมให้มีความเข้มแข็งมากขึ้น โดยส่งเสริมนวัตกรรมและเทคโนโลยีพร้อมด้วยยกระดับให้เป็นฟาร์มมาตรฐาน รวมถึงสนับสนุนการเลี้ยงโคนมรูปแบบเชิงรุกด้วยระบบสารสนเทศข้อมูลโคนม การลดต้นทุนการเลี้ยงโคนมและพัฒนาเกษตรกรโคนมให้ผ่านหลักเกณฑ์ฟาร์มตัวอย่างประสิทธิภาพสูง เพื่อนำไปสู่การผลิตน้ำนมดิบที่มีคุณภาพดีเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่เกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม ให้มีรายได้จากการขายน้ำนมเพิ่มขึ้น มีการลดต้นทุน และกำไรเพิ่มขึ้น ช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันได้


ส่วนด้านการแปรรูปผลิตภัณฑ์นม มุ่งมั่นพัฒนาอุตสาหกรรมการผลิต ผลิตภัณฑ์นมที่ทันสมัยให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด และได้รับการรับรองด้วยมาตรฐานระดับสากล ส่งเสริมกระบวนการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ใช้ทรัพยากรและเทคโนโลยีอย่างคุ้มค่าปลอดภัยต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อมมากขึ้น ซึ่งจะส่งผลตอบแทนทางเศรษฐกิจในระยะยาว เป็นการประหยัดต้นทุนการผลิต และเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อผลิตภัณฑ์ สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์อันทรงคุณค่าต่อยอดจากงานวิจัยเพื่อตอบสนองความต้องการและสุขภาพที่ดีของผู้บริโภค เน้นการบริหารจัดการด้านอุตสาหกรรมที่เพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน
ส่วนด้านการตลาดและการจำหน่ายผลิตภัณฑ์นม มุ่งเน้นตลาดนำการผลิตพร้อมส่งมอบคุณค่าที่ดีเยี่ยมให้แก่ลูกค้าเป็นการสร้างความประทับใจ และสร้างความสัมพันธ์อันยาวนานกับลูกค้า ทั้งระดับเอเย่นต์และผู้บริโภค และความภักดีต่อตราสินค้าเชื่อมโยงสะท้อนภาพลักษณ์ต่าง ๆ ควบคู่กับกลยุทธ์ทางการตลาดขององค์กร และรักษาฐานลูกค้าเก่าไว้ให้อยู่กับองค์กรในระยะยาว ปรับเปลี่ยนต่อยอดธุรกิจเพื่อเพิ่มตลาดสินค้าด้วยนวัตกรรม การเพิ่มจำนวนคู่ค้าทั้งในและต่างประเทศ พัฒนาช่องทางสื่อสารการตลาดเพื่อสร้างความสัมพันธ์แบบใกล้ชิดในสื่อสังคมออนไลน์กับผู้บริโภคตลอดเวลาอย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด หาความแตกต่างในตัวสินค้าหรือมีนวัตกรรมใหม่ๆ ที่ทําให้สินค้าดูโดดเด่นกว่าสินค้าในตลาด รวมถึงผลิตภัณฑ์นมที่มีมูลค่าสูง (High Value Added Product) เป็นผลิตภัณฑ์ที่สร้างรายได้เพิ่มให้กับ อ.ส.ค. อย่างยั่งยืนในอนาคต

No Comments

    Leave a Reply