News

ชป.อุบลฯ จัดตั้งกลุ่มผู้ใช้น้ำบ้านชีทวน ร่วมจัดสรรน้ำอย่างทั่วถึงและเพียงพอ

25/06/2020

วันนี้ (25 มิถุนายน 2563) นายสัมพันธ์ เดือนศิริรัตน์ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานอุบลราชธานี เปิดเผยว่า โครงการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านชีทวน ได้จัดตั้งกลุ่มผู้ใช้น้ำ เพื่อสร้างความเข้าใจให้
เกษตรกรเห็นความสําคัญและสิทธิประโยชน์ที่จะ
ได้รับจากการรวมกลุ่มฯ โดยมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 ลงพื้นที่ร่วมจัดตั้งกลุ่มผู้ใช้น้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านชีทวน หมู่ 3 ตำบลชีทวน อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี โดยมีผู้นำท้องถิ่น ประชาชน และเกษตรกรในพื้นที่ตำบลชีทวน ที่ได้รับประโยชน์จากการใช้น้ำอุปโภคบริโภคและพื้นที่ทางการเกษตร เข้ารับการจัดตั้งเป็นกลุ่มผู้ใช้น้ำ ณ ศาลากลางบ้าน บ้านชีทวน ตำบลชีทวน อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี

สำหรับโครงการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านชีทวน ช่วยให้ประชาชนและเกษตรกร มีน้ำใช้เพื่อการเกษตรเป็นพื้นที่ จำนวน 2,000 ไร่ และอุปโภคบริโภคได้อย่างเพียงพอ โดยกลุ่มผู้ใช้น้ำ คือ เกษตรกรซึ่งได้รับประโยชน์จากแหล่งน้ำ เช่น อ่างเก็บน้ำ ฝาย ฯลฯ รวมตัวกันขึ้นเป็นกลุ่มผู้ใช้น้ำ เพื่อดำเนินการในการส่งน้ำ และการใช้ประโยชน์จากน้ำชลประทาน การดูแลรักษาระบบชลประทานภายใต้กฎ ระเบียบ ข้อบังคับของกลุ่มฯ โดยวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งกลุ่มผู้ใช้น้ำก็เพื่อจัดสรรแบ่งปันน้ำระหว่างสมาชิกในกลุ่มได้เพียงพอ ยุติธรรมและรวดเร็ว ดูแล บำรุงรักษาอาคารชลประทานให้อยู่ในสภาพดี เกษตรกรได้รับน้ำอย่างทั่วถึง และยุติธรรม ตลอดจนกำหนดเวลาทำกิจกรรมร่วมกันได้ เช่น การปลูกพืชในฤดูฝน ฤดูแล้ง ทำแผนกิจกรรม และได้ผลผลิตทางการเกษตรสูงขึ้น

No Comments

    Leave a Reply