News

กรมชลประทาน เผย น้ำต้นทุนปีนี้อยู่ในเกณฑ์ดี เพียงพอต่อการใช้ ตลอดฤดูแล้ง

24/11/2022

กรมชลประทาน ยืนยัน น้ำต้นทุนเพียงพอ ต่อการใช้อุปโภคบริโภคตลอดฤดูแล้ง พร้อมขอความร่วมมือทุกภาคส่วน ใช้น้ำให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้ ลดเสี่ยงขาดแคลนน้ำในอนาคต


นายประพิศ จันทร์มา อธิบดีกรมชลประทาน ระบุว่า พื้นที่ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออก รวมทั้งภาคกลาง ของประเทศไทย ได้เข้าสู่ฤดูแล้ง ตามประกาศของกรมอุตุนิยมวิทยาแล้ว กรมชลประทาน จึงได้วางแผนการจัดสรรน้ำฤดูแล้งปี 2565/2566 ให้สอดคล้องกับปริมาณน้ำต้นทุนที่มีอยู่ โดยทั้งประเทศมีการจัดสรรน้ำรวม 27,685 ล้าน ลบ.ม.

ข้อมูลจนถึง 24 พฤศจิกายน 2565 มีการใช้น้ำไปแล้วรวมประมาณ 2,663 ล้าน ลบ.ม. หรือ ร้อยละ 10 ของแผนฯ เฉพาะลุ่มน้ำเจ้าพระยา วางแผนจัดสรรน้ำจาก 4 เขื่อนหลักไว้รวมกันประมาณ 9,100 ล้าน ลบ.ม. มีการใช้น้ำไปแล้ว 449 ล้าน ลบ.ม. หรือ ร้อยละ 5

ด้านผลการเพาะปลูกพืชฤดูแล้ง ทั้งประเทศมีการเพาะปลูกไปแล้วรวม 1.42 ล้านไร่ หรือ ร้อยละ 13 โดยแผนเพาะปลูกพืชทั้งประเทศวางไว้รวม 11.06 ล้านไร่ เฉพาะลุ่มน้ำเจ้าพระยา มีการเพาะปลูกไปแล้ว 0.96 ล้านไร่ หรือ ร้อยละ14 พื้นที่เพาะปลูกลุ่มน้ำเจ้าพระยาวางไว้ 6.74 ล้านไร่

เน้นย้ำ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องประชาสัมพันธ์ สร้างการรับรู้ถึงสถานการณ์น้ำและแผนการบริหารจัดการน้ำในช่วงฤดูแล้งนี้ ให้กับเกษตรกรและประชาชนแต่ละพื้นที่ด้วยรวมทั้งขอความร่วมมือทุกภาคส่วนใช้น้ำให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้ เพื่อลดความเสี่ยงต่อปัญหาการขาดแคลนน้ำที่อาจจะเกิดขึ้นได้ในอนาคต.

สำหรับสถานการณ์น้ำปัจจุบัน ขณะนี้ อ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่และขนาดกลางทั่วประเทศ มีปริมาณน้ำรวมกันกว่า 63,794 ล้านลูกบาศก์เมตรหรือ ร้อยละ84 ของความจุอ่างฯรวมกัน มีน้ำใช้การได้รวมประมาณ 39,839 ล้าน ลบ.ม. เฉพาะ 4 เขื่อนหลักลุ่มน้ำเจ้าพระยา ได้แก่ เขื่อนภูมิพล เขื่อนสิริกิติ์ เขื่อนแควน้อยบำรุงแดน และเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ มีปริมาณน้ำรวมกัน 20,857 ล้าน ลบ.ม. หรือร้อยละ 84 ของความจุอ่างฯรวมกัน มีน้ำใช้การได้ 14,161 ล้าน ลบ.ม. ภาพรวมปริมาณน้ำต้นทุนในปีนี้ ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีและเพียงพอ

 

No Comments

    Leave a Reply