News

อธิบดี ชป.ติดตามสถานการณ์น้ำพื้นที่จังหวัด ชัยนาท สิงห์บุรี และพระนครศรีอยุธยา

23/10/2022

วันนี้ (23 ต.ค.65) นายประพิศ จันทร์มา อธิบดีกรมชลประทาน พร้อมด้วย นายสุริยพล นุชอนงค์ รองอธิบดีกรมชลประทาน ดร.ธเนศร์ สมบูรณ์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา นายเอนก ก้านสังวอน ผู้อำนวยการสำนักเครื่องจักรกล และผู้เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำและการให้ความช่วยเหลือพื้นที่น้ำท่วมขังบริเวณ ตำบลตลุก อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท โดยมี นายชิตชนก สมประเสริฐ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 4 รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 12 นายสมยศ แสงมณี ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามโนรมย์ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามหาราช นายธเนศ อักษร ผู้อำนวยการส่วนบริหารจัดการน้ำและบำรุงรักษา สำนักงานชลประทานที่ 10 และคณะ ร่วมลงพื้นที่ในครั้งนี้ด้วย
ในการนี้ อธิบดีกรมชลประทาน ได้ติดตามสถานการณ์น้ำภายหลังจากที่ได้มีการติดตั้งเครื่องสูบน้ำขนาด 8 นิ้ว จำนวน 2 เครื่อง บริเวณคลองชัยนาท-อยุธยา ฝั่งขวากิโลเมตรที่ 0+750 เพื่อเร่งระบายน้ำออกจากบริเวณที่เกิดอุทกภัยให้กลับสู่ภาวะปกติโดยเร็ว ก่อนจะเดินทางไปติดตามความคืบหน้าจุดน้ำล้นข้ามคันคลอง 1 ซ้าย บรมธาตุ จุดขาดต่างๆ ทั้ง 13 จุด ซึ่งดำเนินการปิดช่องขาดแล้วเสร็จ จำนวน 7 จุด อยู่ระหว่างดำเนินการอีก 6 จุด

จากนั้นเดินทางไปที่ว่าการอำเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และ สถานีสูบน้ำสิงหนาท 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเจ้าเจ็ด-บางยี่หน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ตามลำดับ โดยมี นายชุติมันต์ สกุลพราหมณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 11 นายนิคม สุคันธพฤกษ์ ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเจ้าเจ็ด-บางยี่หน และคณะ ร่วมลงพื้นที่เพื่อร่วมรับฟังความข้อคิดเห็น และข้อห่วงกังวลของพี่น้องประชาชน

ทั้งนี้ อธิบดีกรมชลประทาน ได้มอบหมายให้สำนักเครื่องจักรกล และโครงการชลประทานในพื้นที่ เร่งติดตั้งเครื่องสูบน้ำเพิ่มเติม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำให้ดียิ่งขึ้น และเข้าไปช่วยเหลือฟื้นฟูพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบให้กลับเข้าสู่ภาวะปกติโดยเร็ว ตามนโยบายของดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

No Comments

    Leave a Reply