News

ชป.เร่งสร้างความเข้าใจสถานการณ์น้ำให้กับผู้ใช้น้ำคลองชัยนาท-ป่าสัก จับมือกันฝ่าวิกฤติภัยแล้ง

23/06/2021

พล.อ.ประยุทธ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เล็งเห็นความเดือดร้อนของประชาชนที่ประสบปัญหาขาดแคลนน้ำจากฝนทิ้งช่วง สั่งทุกหน่วยงานเข้าให้การช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน และประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ให้กับประชาชนอย่างต่อเนื่อง เพื่อลดผลกระทบที่จะเกิดขึ้น พร้อมหาแนวทางแก้ไขปัญหาในระยะยาวต่อไป

นายประพิศ จันทร์มา อธิบดีกรมชลประทาน สั่งการทุกโครงการชลประทาน เร่งประชาสัมพันธ์ทำความเข้าใจเกี่ยวกับสถานการณ์น้ำ ในภาวะฝนทิ้งช่วง พร้อมวางแนวทางแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำในพื้นที่ร่วมกับกลุ่มผู้ใช้น้ำและประชาชนในพื้นที่ ตามข้อสั่งการของรัฐบาล โดย พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะผู้อำนวยการกองอำนวยน้ำแห่งชาติ หลังจากเกิดภาวะฝนทิ้งช่วงโดยเฉพาะในพื้นที่ภาคกลาง 22 จังหวัด ลุ่มน้ำเจ้าพระยา ซึ่งใช้น้ำต้นทุนจาก 4 เขื่อนหลักลุ่มเจ้าพระยา (เขื่อนภูมิพล เขื่อนสิริกิติ์ เขื่อนแควน้อยบำรุงแดน เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์) ที่ปัจจุบันมีปริมาณน้ำต้นทุนไม่เพียงพอสำหรับสนับสนุนการทำการเกษตรได้อย่างเต็มศักยภาพ จำเป็นต้องจัดสรรน้ำตามรอบเวร เพื่อให้การใช้น้ำเป็นไปอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม ตามข้อสั่งการของ ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อช่วยให้มีน้ำอุปโภคบริโภค รักษาระบบนิเวศ ตลอดจนน้ำเพื่อการเกษตรอย่างเพียงพอตามแผนการบริหารจัดการน้ำฤดูฝนปี 64

ด้าน นายอนุสรณ์ ตันติวุฒิ รองผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 10 และคณะ ได้ลงพื้นที่พบปะหารือกับกลุ่มเกษตรกร 3 อำเภอ ได้แก่ อ.มโนรมย์ อ.เมือง จ.ชัยนาท และ อ.พยุหะคีรี จ.นครสวรรค์) ที่ใช้น้ำจากคลองชัยนาท-ป่าสัก เพื่อสร้างการรับรู้เกี่ยวกับสถานการณ์น้ำและหาแนวทางการแก้ไขปัญหา โดยให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการน้ำตลอดทั้งลำน้ำ ตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ เนื่องจากประชาชนในพื้นที่ได้รับความเดือนร้อนจากปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภครวมถึงน้ำเพื่อการเกษตร จากสถานการณ์ฝนทิ้งช่วงที่ไม่สามารถควบคุมได้

ซึ่งกรมชลประทานจะดำเนินการส่งน้ำตามรอบเวร เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรที่ทำการเพาะปลูกข้าวนาปีไปแล้ว เพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายต่อผลผลิตทางการเกษตร และช่วยเหลือการประปาส่วนภูมิภาค/การประปาของท้องถิ่น ให้มีน้ำใช้อย่างเพียงพอ ควบคู่ไปกับวางแผนเก็บกักน้ำไว้ใช้ในฤดูแล้งหน้าด้วย

No Comments

    Leave a Reply