PR NEWS

อ.ส.ค. จัดงานแถลงข่าวเทศกาลโคนมแห่งชาติ ประจำปี 2563

23/02/2020

นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานแถลงข่าวเทศกาลโคนมแห่งชาติ ประจำปี 2563 ภายใต้ชูแนวคิด“รักนม รักฟาร์ม สืบสาน รักษา ต่อยอดโคนมอาชีพพระราชทาน”

โดยมีดร.ณรงค์ฤทธิ์ วงศ์สุวรรณ ผู้อำนวยการอ.ส.ค ดร.อาทิตย์ เพ็ชรรัตน์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ อ.ส.ค. พนักงาน อ.ส.ค. หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสระบุรี และ สหกรณ์ เกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ณ ลานหน้าอาคาร 1962 อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี เมื่อเร็วๆนี้

No Comments

    Leave a Reply