News

สหกรณ์การเกษตรประตูป่า จำกัด ลงนาม MOU สหกรณ์สงขลา-ปัตตานี เชื่อมโยงเครือข่ายผลไม้ ขยายช่องทางการตลาดที่เข้มแข็ง มุ่งช่วยแก้ปัญหาการกระจายผลไม้ออกสู่แหล่งผลิต ลดความเสี่ยงราคาผลผลิตตกต่ำ

22/02/2019

นายเชิดชัย พรหมแก้ว รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงเครือข่ายสหกรณ์ผู้ผลิตลำไย และเครือข่ายสหกรณ์ ระหว่างสหกรณ์การเกษตรประตูป่า จำกัด จ.ลำพูน กับสหกรณ์การเกษตรสะเดา จำกัด จ.สงขลา และสหกรณ์การเกษตรประตูป่า จำกัด กับสหกรณ์การเกษตรยะรัง จำกัด และสหกรณ์ประมงปัตตานี จำกัด จ.ปัตตานี ตามโครงการเชื่อมโยงเครือข่ายการผลิตและการตลาดผลไม้คุณภาพของสถาบันเกษตรกร จังหวัดลำพูน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยมีนายภานุวัฒน์ ณ นครพนม ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการสหกรณ์ นางสุมิตรา อภิชัย สหกรณ์จังหวัดลำพูน นางรอซนานี สันหมุด สหกรณ์จังหวัดปัตตานี และนายนอรดี เจะแล สหกรณ์จังหวัดสงขลา ร่วมเป็นสักขีพยาน

ทั้งนี้ นายเชิดชัย พรหมแก้ว รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ได้เน้นย้ำว่า ให้ขบวนการสหกรณ์ทำธุรกิจระหว่างกันด้วยความซื่อสัตย์ และให้ความสำคัญในการรักษาคุณภาพของสินค้า พร้อมทั้งต้องดูแลผู้บริโภคปลายทางให้ได้รับสินค้าที่ดีและมีคุณภาพ เพื่อรักษาภาพลักษณ์ของสินค้าสหกรณ์

 

ด้าน นางสุมิตรา อภิชัย สหกรณ์จังหวัดลำพูน กล่าวว่า จากการคาดการณ์สถานการณ์การผลิตผลไม้ในปี 2562 ของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) พบว่า ปริมาณผลผลิตผลไม้ลำไยของภาคเหนือใน 8 จังหวัด จะมีปริมาณรวมทั้งสิ้น 703,176 ตัน เพิ่มขึ้นจากปี 2561 ร้อยละ 4.39 ซึ่งผลผลิตลำไยออกสู่ตลาดมากในช่วงเดือนกรกฎาคม ถึง สิงหาคม ซึ่งจำเป็นที่จะต้องมีการกระจายผลผลิตออกนอกพื้นที่อย่างมีประสิทธิภาพ เนื่องจากตลาดในพื้นที่ไม่สามารถรับรองได้ทั้งหมด โดยการเชื่อมต่อระหว่างสหกรณ์กับคู่ค้าต่างๆ ทั้งภาคเอกชน ได้แก่ โมเดิร์นเทรด ผู้แปรรูป ผู้ส่งออก รวมไปถึงเครือข่ายสหกรณ์ ซึ่งปัจจัยสำคัญที่ช่วยแก้ปัญหาด้านการกระจายผลไม้ และลดความเสี่ยงจากราคาผลผลิตตกต่ำ คือ การขยายเครือข่ายสหกรณ์ให้เป็นช่องทางการตลาดที่เข้มแข็งและมีศักยภาพและเป็นตัวกลางในการเชื่อมโยงกับช่องทางการตลาดภาคเอกชน เป็นการผสานพลังร่วมระหว่างภาคประชาชน ภาคเอกชน และภาครัฐ ซึ่งจะทำให้สหกรณ์สามารถยกระดับการบริหารจัดการด้านการผลิต การจัดการ และการตลาด เป็นการนำประโยชน์กลับไปสู่สมาชิกสหกรณ์ผู้เป็นเจ้าของสหกรณ์ให้มีการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

“การลงนามครั้งนี้ เพื่อกระจายผลผลิตลำไยออกนอกพื้นที่อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อลดความเสี่ยงจากราคาผลผลิตตกต่ำ โดยสหกรณ์การเกษตรสะเดา จำกัด สหกรณ์การเกษตรยะรัง จำกัด และสหกรณ์ประมงปัตตานี จำกัด ตกลงซื้อขายลำไยเกรดคุณภาพตลอดฤดูการผลิต”สหกรณ์จังหวัดลำพูน กล่าว

No Comments

    Leave a Reply