News

ชป.ศึกษาความเหมาะสมฯ การแก้ไขปัญหาภัยแล้งน้ำท่วม จ.ภูเก็ต

21/07/2021

 

กรมชลประทาน เดินหน้าโครงการศึกษาความเหมาะสมและผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น การแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำและบรรเทาอุทกภัย จังหวัดภูเก็ต หวังลดและบรรเทาปัญหาทั้งภัยแล้งและน้ำท่วมเมืองภูเก็ต ตามนโยบายของรัฐบาล โดยกองอำนวยการน้ำแห่งชาติ (กอนช.) ที่มีพล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานฯ

เช้าวันนี้ (21 กรกฎาคม 2564) นายเฉลิมเกียรติ คงวิเชียรวัฒน์ รองอธิบดีกรมชลประทาน เป็นประธานการประชุมกลุ่มย่อยเพื่อพิจารณาผลการศึกษาความเหมาะสมทางด้านวิศวกรรม โครงการศึกษาความเหมาะสมและผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น การแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำและบรรเทาอุทกภัย จังหวัดภูเก็ต ผ่านระบบ Video Conference โดยมี นายสุรชาติ มาลาศรี ผู้อำนวยการสำนักบริหารโครงการ พร้อมด้วย นายเกื้อศักดิ์ ทาทอง ผู้เชี่ยวชาญฯด้านวางแผนฯ กรมชลประทาน ผู้เชี่ยวชาญจากบริษัทที่ปรึกษา และผู้ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม

การประชุมในครั้งนี้ เป็นการร่วมกันพิจารณาผลการศึกษาในด้านการวางโครงการ ประกอบไปด้วย 2 โครงการสำคัญ คือ โครงการสระน้ำแก้มลิงบ้านโคกโตนดพร้อมระบบผันน้ำไปยังอ่างเก็บน้ำบางเหนียวดำ โดยกำหนดให้แก้มลิงแห่งนี้ เป็นแหล่งน้ำสำคัญที่จะส่งน้ำไปสนับสนุนระบบประปาและการอุปโภคบริโภคของจังหวัดภูเก็ตในช่วงฤดูฝน และสำรองน้ำไว้ในอ่างเก็บน้ำบางเหนียวดำ สำหรับไว้ใช้ในช่วงฤดูแล้ง จะทำให้จังหวัดภูเก็ตมีปริมาณน้ำเพียงพอต่อการอุปโภคบริโภคตลอดทั้งปี อีกโครงการเป็นโครงการบรรเทาอุทกภัยลุ่มน้ำคลองถลาง เป็นงานขุดลอกปรับปรุงหน้าตัดคลอง ให้เป็นคลองคอนกรีตเสริมเหล็กกำแพงตั้งรูปตัวยู โดยใช้ความกว้างตามสภาพภูมิประเทศเดิม พร้อมปรับปรุงอาคารรับน้ำเข้าคลองและเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำด้วยการขุดลอกคลองต่างๆ อาทิ คลองพัง คลองถลาง คลองบางใจ และคลองเสน่ห์โพธิ์ เป็นต้น ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำของคลองถลางและคลองสาขา สามารถบรรเทาปัญหาอุทกภัยที่เกิดขึ้นเป็นประจำในพื้นที่ได้เป็นอย่างมาก

สำหรับการศึกษาความเหมาะสมและผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้นนี้ ตามแผนจะศึกษาแล้วเสร็จใน เดือนกันยายน 2564 ซึ่งที่ประชุมได้รับทราบความก้าวหน้าผลการศึกษาและแนวทางการดำเนินการ พร้อมเสนอแนะให้ที่ปรึกษาฯ ไปพิจารณาเพิ่มเติมในประเด็นต่างๆให้ครอบคลุมสมบูรณ์ในทุกด้าน ตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องได้กำหนดไว้ ซึ่งจะทำให้สามารถแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำที่เป็นปัญหาสำคัญของจังหวัดภูเก็ต และยังช่วยบรรเทาปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากได้อีกด้วย ซึ่งหากสามารถดำเนินการได้ทั้งหมด จะส่งผลให้ประชาชนในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ทั้งยังช่วยส่งเสริมให้เศรษฐกิจและการท่องเที่ยวมีเสถียรภาพมากขึ้นอีกด้วย

No Comments

    Leave a Reply