News

ชป.จ้างแรงงานแล้วกว่า 95% หวังบรรเทาความเดือดร้อนให้พี่น้องเกษตรกร

21/07/2021

กรมชลประทาน เผยความคืบหน้าโครงการจ้างแรงงานชลประทาน เพื่อบรรเทาปัญหาให้เกษตรกรและประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้งและโรคระบาดโควิด 19 ทั่วประเทศแล้วกว่าร้อยละ 95 หรือ 89,538 คน ช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องเกษตรกรและประชาชนทั่วไป  

นายประพิศ จันทร์มา อธิบดีกรมชลประทาน เปิดเผยถึงความก้าวหน้าโครงการจ้างแรงงานชลประทาน เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรและประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้งและโรคระบาดโควิด 19 ว่า กรมชลประทาน ได้ดำเนินการตามนโยบายรัฐบาล ในการช่วยเหลือของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ด้วยการดำเนินโครงการจ้างแรงงาน ในปีงบประมาณ 2564  สำหรับงานซ่อมแซม บำรุงรักษา ขุดลอก ปรับปรุงงานชลประทาน โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ก่อสร้างแหล่งน้ำระบบส่งน้ำเพื่อชุมชน แก้มลิง การจัดการคุณภาพน้ำและโครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ โดยมีแผนจ้างแรงงานทั่วประเทศในปีงบประมาณ 2564 จำนวน 5,662 ล้านบาท สามารถจ้างแรงงานได้ทั้งสิ้น 94,000 คน ระยะเวลาการจ้างอยู่ระหว่าง 3 – 8 เดือน วงเงินจ้างแรงงานอยู่ระหว่าง 22,000 – 60,000 บาท/คน ปัจจุบัน (ข้อมูล ณ วันที่ 16 กรกฎาคม 64) มีการจ้างแรงงานทั่วประเทศภายใต้มาตรการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ ของศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ไปแล้วกว่า 89,538 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 95 ของแผนฯ จังหวัดที่มีผลการจ้างแรงงานมากที่สุด 3 ลำดับ ได้แก่ จังหวัดอุบลราชธานี 5,125 คน จังหวัดสกลนคร 4,451 คน จังหวัดเชียงใหม่ 4,411 คน

ทั้งนี้ ยังเหลือตำแหน่งว่างอีกหลายอัตรากระจายอยู่ตามโครงการชลประทานทั่วประเทศ จึงขอเชิญชวนให้พี่น้องเกษตรกร และประชาชนทั่วไป เข้าร่วมโครงการฯ เพื่อเป็นการสร้างรายได้เสริมหรือทดแทนจากการสูญเสียรายได้ด้านการเกษตร ซึ่งจะช่วยบรรเทาปัญหาให้แก่พี่น้องเกษตรกรและประชาชนได้พอสมควร ผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการฯ สามารถติดต่อสอบถามหรือสมัครได้ที่โครงการชลประทานใกล้บ้าน หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางสายด่วนกรมชลประทาน หมายเลข 1460 ชลประทานบริการประชาชน

No Comments

    Leave a Reply